Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/141/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.


UCHWAŁA Nr XIV/141/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie szczegółowych wymagań i warunków
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) oraz art. 4, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 (Dz. U. Nr 132 poz.622, ze zmianami Dz. U z 1997 roku Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 2000 roku Nr 22, poz. 272; Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085; Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1800; Dz. U z 2003 roku Nr 7, poz. 78) - w brzmieniu nadanym art. 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Powiatu Słupskiego Rada Gminy Słupsk uchwala co następuje

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz ustala się górne stawki opłat z tytułu świadczenia usług zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zawarte w “Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2

1. Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie” powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

2. Wójt Gminy Słupsk raz w roku przedstawi Radzie informację o wykonywaniu zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a także wnioski wypływające z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień „Regulaminu”.

§ 3

Uchyla się Uchwałę Nr XXV/149/97 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz częstotliwości i zasad usuwania odpadów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Art. 19. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.17)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.".

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku Nr XIV/141/2004

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY
SŁUPSK

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala:

1) szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie,

górne stawki opłat z tytułu świadczonych usług zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy,

szczegółowe zasady hodowli zwierząt domowych,

szczegółowe zasady hodowli zwierząt gospodarskich.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

ustawie u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami Dz. U z 1997 roku Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 2000 roku Nr 22, poz. 272; Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085; Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1800; Dz. U z 2003 roku Nr 7, poz. 78) - w brzmieniu nadanym art. 19 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 1 (Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959),

ustawie o odpadach1 - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami Dz. U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671; Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 78, Nr 199) - w brzmieniu nadanym art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 1 (Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959),

ustawie o ochronie zwierząt1- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 roku Nr 106, poz. 1002) - w brzmieniu nadanym art. 26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej 1 (Dz. U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959),

Kodeks wykroczeń - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 maja 1971 roku , Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z dnia 24 listopada 2003 roku, Dz. U z dnia 8 grudnia 2003 roku Nr 208, poz. 2023,

zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, pod którego opieką trwale dotąd pozostawały,

odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów,

odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., - do świadczenia usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania i transportu nieczystości ciekłych,

odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny,

właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające faktycznie nieruchomością,

nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to odpady płynne powstające na terenie nieruchomości i gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

§ 2

1. Gmina Słupsk wprowadziła na swoim terenie system gospodarki odpadami komunalnymi polegający na:

1) obowiązującej powszechnie zbiórce odpadów komunalnych w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, przy czym:

odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach SM110 l; SM1100 l SPW-1;

odpady komunalne, organiczne zmieszane - wiosenne porządki w pojemnikach Kp-6,

selektywnej zbiórce niektórych odpadów:

szkła,

butelek plastikowych i tworzyw sztucznych.

Pojemniki (stanowiące własność Gminy) stawiane będą w centralnych punktach miejscowości, przy czym liczba tych punktów powinna wynikać z gęstości zaludnienia,

oddzielnym transporcie odpadów segregowanych wymienionych w pkt 2 do odbiorcy odpadów segregowanych, przez przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości , dzierżawców, prowadzących działalność gospodarczą,

2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości
na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego

§ 4

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór odpadów stałych i ciekłych.

2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na swoim terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

3. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą u.c.p. mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości.

4. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części przyległych do nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 5

Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez:

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz zarządcy w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej.

§ 7

Na nieruchomościach lub ich częściach :

1) mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą być przeprowadzane, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 8

Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w § 9 niniejszego „Regulaminu”.

2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określa ustawa o odpadach.

§ 9

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady powinny być zbierane do oznakowanych pojemników :

odpady komunalne - w pojemnikach SM 110 l, SM 1100 l i SPW -1,

odpady roślinne - mogą być kompostowane w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Odpady z selektywnej zbiórki należy gromadzić :

szkło w pojemnikach Igllo barwy zielonej,

butelki plastikowe i tworzywa sztuczne w pojemnikach siatkowych barwy niebieskiej.

§ 10

1. Pojemniki należy ustawiać:

1) w granicach nieruchomości w miejscu:

a) posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,

b) łatwo dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego,

2) w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać miejsce ustawienia pojemników w czystości i porządku.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 11

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1) wyposażenia nieruchomości w przynajmniej jeden pojemników, o których mowa w § 9, ust. 1 pkt 1,

2) utrzymywania pojemników w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, umożliwiającym z ich korzystania bez przeszkód oraz nie dopuszczania do zagrożeń epidemiologicznych.

2. Liczbę niezbędnych pojemników określa się w oparciu o:

1) liczbę rodzin zamieszkałych w nieruchomości,

2) wymaganą w § 13 „Regulaminu” częstotliwość opróżniania.

§ 12

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na uszkodzenia ludzi, budynków bądź pojazdów.

Obowiązki określone w ust.1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 13

1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, z częstotliwością co najmniej:

odpady komunalne w pojemnikach :

SM 110 l - dwa razy w miesiącu,

SM1100 l - raz w miesiącu,

SPW - 1 - na telefoniczne zgłoszenie,

2) odpady z selektywnej zbiórki ( szkło, butelki plastikowe i tworzywa sztuczne) na telefoniczne zgłoszenie.

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

§ 14

1. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa - zabrania się w nich gromadzenia odpadów mogących spowodować ich uszkodzenie.

2. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) winny być zainstalowane na każdym przystanku autobusowym,

2) winny być barwy pomarańczowej.

§ 15

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także odpadów roślinnych).

Zakazy określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawianych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 16

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane niezwłocznie, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.

§ 17

1. Dla potrzeb dobrowolnej nieodpłatnej selektywnej zbiórki odpadów organizuje się centralne punkty zbiórki odpadów we wszystkich sołectwach Gminy Słupsk

2. Centralne punkty zbiórki odpadów wyposażone są pojemniki:

1) zielone IGLLO - na szkło ,

niebieskie siatkowe - na butelki plastikowe i tworzywa sztuczne.

§ 18

Właściciele nieruchomości w miejscowościach, w których istnieje kanalizacja ściekowa mają obowiązek przyłączyć budynek do istniejącej kanalizacji, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od wybudowania sieci kanalizacyjnej lub oddania budynku do użytku.

Nieruchomości, w których przebywają ludzie lub, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, a nie są podłączone do kanalizacji ściekowej ze względu na jej brak, powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016, ).

Rozdział 3

Rozliczanie usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz sposób określania górnej stawki opłaty z tytułu świadczenia tych usług

§ 19

Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w następujący sposób:

w pojemnikach SM 110l - stała opłata obowiązująca na terenie całej gminy - 40,50 zł/ kwartał brutto (łącznie z dzierżawą za pojemnik),

w pojemnikach SM- 1100l i SPW - 1 - stała opłata za 1 m3 odpadów - 30,60 zł/m3 brutto (bez dzierżawy pojemnika).

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych określa przedsiębiorstwo świadczące usługi po zaopiniowaniu ich przez Radę Gminy Słupsk.

Stawki opłat wymienione w ust. 1 mogą wzrastać raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni.

§ 20

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów na co najmniej 1pojemnik SM -110 l na 5 osobową rodzinę.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania i okazywania - na zasadach określonych w ustawie u.c.p. - dowodów usunięcia odpadów w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.

§ 21

Stawki opłat za zbiórkę i transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych ustala Gmina w drodze umowy z przedsiębiorstwem posiadającym stosowe zezwolenie na świadczenie takich usług.

Rozdział 4

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 22

1. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych (zamieszkania zbiorowego ) mają obowiązek ustalenia regulaminu hodowli zwierząt domowych(psów, kotów itp.) w lokalach mieszkalnych.

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. Właściciel lub opiekun zwierzęcia winien należycie zabezpieczyć nieruchomość przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 23

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

Psy obowiązkowo poddawane są okresowym szczepieniom.

§ 24

1. Właściciele psów są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

§ 25

Wyłapywanie bezdomnych psów odbywać się będzie zgodnie z podpisanym porozumieniem zawartym z Gminą Miejską Słupsk.

Rozdział 5

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26

Na terenach produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania przez właścicieli tych zwierząt zapisów rozdziału 3 ustawy o ochronie zwierząt.

Prowadzący hodowlę zwierząt produkcyjnych powinien przestrzegać zasad ustalonych dla Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej.

§ 27

1. Na terenach produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) składowanie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) ograniczanie uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne powstających w wyniku prowadzonej hodowli wobec osób zamieszkujących na sąsiednich nieruchomościach,

przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

czasowe gromadzenie obornika na płytach gnojowych, a gnojowicy w zbiornikach bezodpływowych.

Rozdział 6

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regulaminu

§ 28

Naruszenie obowiązków zawartych w „Regulaminie” podlega ukaraniu zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 29

Do zmiany niniejszego „Regulaminu” stosuje się zasady o jego uchwaleniu.

-

Przypisy:

Art. 19. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.17)) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.".

Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 625) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz. WE L 94 z 09.04.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.".

Art. 51. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.38)) wprowadza się następujące zmiany:

1. do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz WE L 194 z 25.07.1975),

dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978),

dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982),

dyrektywy 83/29/EWG z dnia 24 stycznia 1983 r. zmieniającej dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 32 z 03.02.1983),

dyrektywy 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986),

dyrektywy 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniającej dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987),

dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989),

dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 203 z 15.07.1989),

dyrektywy 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. zmieniającej dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

dyrektywy 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

dyrektywy 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1991),

dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

dyrektywy 93/86/EWG z dnia 4 października 1993 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 264 z 23.10.1993),

dyrektywy 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniającej dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 168 z 02.07.1994),

dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994),

dyrektywy 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996),

dyrektywy 98/101/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 01 z 05.01.1999),

dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:38