Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino.


Urząd Gminy Słupsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁUPSK

ZMIANA PLANU W OBRĘBACH KUKOWO I WIKLINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w Pracowni Projektowej

Urbanistyczno- Architektonicznej

mgr inż. Roman Erdmann

upr. w plan. przest. MGPiB nr 309/88

Członek Zachodniej Izby Urbanistów

Nr Z-118/ZC/113/2002

 

 

 

 

Słupsk - 2004

 

UCHWAŁA NRXII/117/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino

 

Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 . Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr80 poz.717 i Nr162 poz.1568) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112 ) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 , poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

*1.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII / 204 / 2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk oraz uchwałą Nr XXIII / 208 / 2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII / 204 / 2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 czerwca 2001 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/210/94 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 lutego 1994 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszary funkcjonalno-przestrzenne części obrębów:

1) Kukowo - działki o numerach ewidencyjnych: 1/1, 2/9, 3/2, 4/15, 4/ 19, 5/17, 5/19, 6, 7, 8,

2) Wiklino - działka o numerze ewidencyjnym 175 .

3. Łączna powierzchnia opracowania wynosi 244,782 ha.

4. Łączna moc elektrowni nie przekroczy 20 MW.

5. Obszary objęte miejscowym planem są przedstawione na rysunku planu, wykonanym w skali 1: 5 000 i stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

6.Przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie części obszarów o funkcji rolniczej pod realizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Pomiędzy urządzeniami teren będzie użytkowany w sposób dotychczasowy.

 

*2.

Na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się ;

 1. przeznaczenie terenów pod różne funkcje;

 2. linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ;

 3. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy;

 4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi;

5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

 

 

 

 

 

*3.

Definicje użytych pojęć:

 1. Elektrownia wiatrowa - budowla składająca się z niezbędnych urządzeń technicznych do produkcji energii elektrycznej, wykorzystująca do tego celu energię wiatrową oraz związana bezpośrednio z budowlą infrastruktura techniczna.

 2. Droga eksploatacyjna elektrowni - droga łącząca drogę publiczną lub wewnętrzną z elektrownią wiatrową oraz plac eksploatacyjny elektrowni.

Rozdział II

Przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania

*4.

1. Celem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:

 1. stworzenie warunków do rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, jako proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne w środowisku,

 2. umożliwienie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, mającego wpływ na ożywienie gospodarcze terenu gminy i jej atrakcyjność turystyczną,

 3. wprowadzenie unormowań prawnych umożliwiających zgodne z prawem lokalizowanie przedsięwzięcia w terenie.

2. Obszary objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmują:

 1. FEW-RP - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie użytków rolnych;

2) RP - teren użytków rolnych objęty zakazem lokalizacji elektrowni wiatrowych ;

3) RPO - teren ośrodka produkcji rolnictwa do zachowania,

4) Zz - teren zadrzewień i zakrzaczeń z zakazem zabudowy,

5) Ke - drogę eksploatacyjną elektrowni .

3. Następujące oznaczenia graficzne wniesione na rysunek obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;

2) projektowane funkcje terenów;

3) linia rozgraniczająca obszary o maksymalnej dopuszczalnej wysokości elektrowni

wiatrowych ;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy ;

5) strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i ochrony ekspozycji

krajobrazowej.

*5.

Na terenach oznaczonym symbolem FEW-RP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1. przeznaczenie podstawowe - lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy od 0,85 MW do 3,0 MW ;

2. dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną siecią kablową związaną z użytkowaniem elektrowni;

3. poza obszarem lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz drogami eksploatacyjnymi elektrowni teren będzie użytkowany w sposób dotychczasowy, bez prawa zabudowy;

4. szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych i dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni nastąpi w projekcie budowlanym;

5. maksymalna wysokość najwyższego punktu łopaty wirnika elektrowni wiatrowej nad poziom terenu na południe od linii rozgraniczającej obszary o maksymalnej dopuszczalnej wysokości elektrowni nie może przekroczyć 80 m., a na północ od powyższej linii 150 m.;

6. lokalizacja elektrowni wiatrowych dopuszczalna jest w odległości min. 400 m. od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi dla elektrowni o mocy do 1,00 MW i 500 m. dla elektrowni o mocy powyżej 1,00 MW, w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku ;

7. odległość osi wieży elektrowni wiatrowej od osi drogi: powiatowej min 80m, gminnej min. 50 m, wewnętrznej min. 40 m;

8. elektrownie wiatrowe powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem. Końcówki łopat wirnika na długości 5 m. należy pomalować na kolor czerwony lub pomarańczowy. Obowiązuje zakaz wykonywania napisów reklamowych z wyjątkiem nazw lub symboli inwestora lub wykonawcy ;

9. układ przestrzenny i kompozycyjny wszystkich elektrowni wiatrowych musi zostać tak zaprojektowany, ażeby nie tworzył dysharmonii w krajobrazie poprzez przypadkowe zróżnicowanie wysokości lub usytuowanie. Obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru i form elektrowni w obszarze całego projektowanego zespołu przy dopuszczonym w planie strefowym zróżnicowaniu wysokości ;

10. po zakończeniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić pierwotną, rolniczą funkcję terenów.

 

*6.

Na terenach użytków rolnych oznaczonych symbolem RP ustala się następujące, dodatkowe zasady użytkowania i zagospodarowania:

1. zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i gospodarstw rolnych z wyjątkiem działek nr 7 , 8 i 5 / 17 na których dopuszcza się lokalizację gospodarstw rolnych lub zabudowy gospodarczej związanej z działalnością rolniczą ;

2. dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej podziemnej lub napowietrznej związanej z eksploatacją elektrowni wiatrowych lub działalnością rolniczą.

 

*7.

Na terenie oznaczonym symbolem RPO podtrzymuje się istniejącą funkcję ośrodka produkcji rolnictwa zgodnie z obowiązującym planem.

 

*8.

Na terenach oznaczonych symbolem Zz ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

 1. zachować istniejące środowisko ,

 2. zakaz lokalizowania elektrowni ,

 3. zakaz realizacji infrastruktury technicznej .

*9.

Dla drogi eksploatacyjnej elektrowni o symbolu Ke przyjmuje się szerokość 5 m. w liniach rozgraniczających.

Rozdział III

Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi

*10.

 1. Ze względów przyrodniczych z zabudowy elektrowniami wyłącza się :

1) oczka wytopiskowe ,

2) grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego ,

3) tereny zadrzewień i zakrzaczeń ,

4) strefy ekotonowe od lasu.

2. Odległość elektrowni wiatrowej od ściany lasu zgodnie z rysunkiem planu.

3. Odległość elektrowni wiatrowej od osi przydrożnych szpalerów drzew min. 50 m.

4. Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości w stosunku do istniejącego i planowanego w planach miejscowych zainwestowania poza granicami obszaru zmiany planu.

 1. W przypadku stwierdzenia, że granica oddziaływania elektrowni przekracza obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wielkości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone w obowiązujących przepisach w stosunku do istniejącego i planowanego w planach miejscowych zainwestowania, inwestor zobowiązany jest ponieść konsekwencje w granicach udowodnionej winy.

 2. Na granicy funkcji mieszkaniowej muszą być spełnione normy w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu określone w obowiązujących przepisach.

7. Realizacja inwestycji wymaga pomiarów parametrów wiatru oraz badań geologiczno - inżynierskich w celu posadowienia fundamentów.

 

Rozdział IV

Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska kulturowego

*11.

1. W granicach obszarów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego występują stanowiska archeologiczne wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III. Strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji Służby Ochrony Zabytków. Strefy stanowisk zaznaczone zostały na rysunku zmiany planu. Dla tych stref obowiązują następujące ustalenia:

1) uzgadnianie i opiniowanie przez Służbę Ochrony Zabytków wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego ,

2) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Właściciele, użytkownicy terenu lub inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Służby Ochrony Zabytków o podjęciu działań inwestycyjno - remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2 - tygodniowym,

3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Służby Ochrony Zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy od maja do października .

2. Do obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przylega we wsi Kukowo strefa krajobrazowej ochrony konserwatorskiej „K” związana z zespołem zabytkowym (dwór z parkiem) szerokości 50 m.

1) Ochronie podlegają :

a) obszar stanowiący zabezpieczenie widoku na sylwetę zabytkowego układu,

b) obszar krajobrazu naturalnego powiązany widokowo z zespołem architektonicznym.

2) Warunki ochrony:

a) wyłączenie obszaru spod zabudowy zakłócającej widok zabytkowych zespołów,

b) ograniczenie możliwości upraw leśnych zakłócających widok zabytkowych zespołów.

Rozdział V

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 

*12.

Ustala się następujące zasady obsługi :

1. wieże elektrowni wiatrowych należy oświetlić w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych i migrujących ptaków. Oświetlenie należy wykonać w taki sposób, ażeby istniała możliwość szybkiego jego przystosowania do potrzeb obrony cywilnej;

 1. oświetlenie nie powinno powodować nadmiernego podświetlania tła, zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych, zarówno w odniesieniu do kształtu konstrukcji wieży elektrowni jak i charakterystyki i koloru zastosowanych świateł;

 2. elektrownie wiatrowe należy połączyć podziemnymi kablami związanymi z eksploatacją elektrowni z głównym punktem zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanym poza terenem opracowania;

 3. wszelkie kolizje siłowni wiatrowych z istniejącą siecią elektroenergetyczną mogą być usunięte tylko za zgodą Zakładu Energetycznego Słupsk S.A. na koszt inwestora;

 4. elektrownie wiatrowe będą pracowały bezzałogowo, w związku z czym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

6. w obrębie dróg dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją elektrowni wiatrowych ;

7. zachować sprawnie działający system melioracji, w przypadku wystąpienia kolizji należy zrealizować nowy system ;

8. zjazdy z dróg eksploatacyjnych elektrowni na drogę powiatową muszą zostać uzgodnione z Zarządem Dróg Powiatowych w fazie projektowej;

9. na etapie prac projektowych uwzględnić przebieg projektowanych gazociągów;

10. gospodarka odpadami (oleje przekładniowe) musi być prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

*13.

 1. Dokonuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze związane z lokalizacją elektrowni i dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni o łącznej powierzchni 2,355 ha. w tym:

1) klasy III - 1,735 ha.,

 1. klasy IV - 0,620 ha.

 1. Wszystkie powyżej wymienione powierzchnie nie stanowią zwartych obszarów projektowanych do wyłączenia z użytkowania rolniczego (klasy III poniżej 0,50 ha, klasy IV poniżej 1,00 ha) i w związku z tym nie wymagają uzyskania zgody wojewody lub ministra zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 1995 r. Nr 16 , poz. 78 ze zmianami).

3. Dokonuje się czasowego przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze związane z przeprowadzeniem kabli łączących elektrownie:

 1. klasy III - 0,100 ha,

 2. klasa IV - 0,040 ha,

 3. klasa V - 0,008 ha

 1. Na etapie pozwolenia na budowę zostaną określone warunki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

 

*14.

 1. Na etapie sporządzania projektu budowlanego, usytuowanie wież elektrowni wiatrowych należy określić przy pomocy współrzędnych geograficznych, oraz zaprojektować stałe ich oznakowanie przeszkodowe .

 2. Dokumentację budowlaną projektowanych inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych należy uzgodnić z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Dowództwem Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej .

 3. Inwestor powinien powiadomić Urząd Lotnictwa Cywilnego z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanym terminie ukończenia budowy elektrowni wiatrowych wraz z wykonaniem stałego oznakowania przeszkodowego i podaniem lokalizacji przy pomocy współrzędnych geograficznych .

 

 

 

*15.

Przebieg linii rozgraniczających dla celów geodezyjnych należy określić poprzez ich odczyt z rysunku planu oraz ustalenia zawarte w tekście planu.

*16.

Dla obszarów objętych niniejszą uchwałą, na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ustala się jednorazową opłatę w wysokości 25 % z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 10 ust.3 w związku z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

*17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

*18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:11