Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/149/2004 15.06.2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opła


U c h w a ł a Nr XIV/149/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 roku ze zmianami: Dz.U. Nr 99 poz. 1001)

Rada Gminy Słupsk

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, stwierdzającego konieczność sprawowania opieki ze względu na sytuację rodzinną, zdrowotną oraz dochodową osoby ubiegającej się.

§ 2

 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 2. Do czynności mających na celu zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych należą w szczególności:

 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,

 2. przygotowywanie posiłków dla osoby wymagającej opieki z uwzględnieniem diety,

 3. zaopatrzenie w artykuły spożywcze i niezbędne artykuły przemysłowe,

 4. utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego,

 5. pranie bielizny osobistej i pościelowej (u osób samotnych),

 6. palenie w piecu,

 7. zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept.

 1. Do czynności pielęgnacyjnych należą w szczególności:

 1. dbanie o higienę osobistą świadczeniobiorcy,

 2. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 3. wykonywanie czynności zleconych przez lekarza,

 4. współuczestniczenie w rehabilitacji chorego.

 1. W celu zapewnienia kontaktów z otoczeniem do obowiązków osób realizujących usługi opiekuńcze należy w szczególności:

 1. podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań świadczeniobiorcy,

 2. organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich,

 3. umożliwienie uczestnictwa w imprezach o charakterze lokalnym lub gminnym.

§ 3

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 4

 1. Cenę za godzinę pracy opiekunki realizującej usługi opiekuńcze ustala się w kwocie 6,00zł.

 2. Cenę za godzinę pracy opiekunki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się w kwocie 8,00zł.

 3. Wzrost ceny za godzinę pracy opiekunek realizujących usługi wymienione w ust. 1 i 2 następuje raz w roku o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalony w ustawie budżetowej.

§ 5

 1. Osoby samotnie gospodarujące korzystające z usług wymienionych w § 2 i § 3 niniejszej uchwały ponoszą odpłatność, w zależności od posiadanego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej w %

Wysokość opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w %

Do 100

0

101 - 130

10

131 - 150

15

151 - 180

20

181 - 200

30

201 - 230

40

231 - 250

50

251 - 280

70

281 - 320

85

powyżej 320

100

 1. Osoby w rodzinie korzystające z usług wymienionych w § 2 i § 3 niniejszej uchwały ponoszą odpłatność, w zależności od posiadanego dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie %

Wysokość opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w %

do 100

0

101 - 130

15

131 - 150

25

151 - 180

35

181 - 200

45

201 - 230

55

231 - 250

65

251 - 280

75

281 - 320

85

powyżej 320

100

§ 6

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze. Może to nastąpić głównie ze względu na:

 1. przewlekłą chorobę wiążącą się z koniecznością ponoszenia wysokich, udokumentowanych imiennymi fakturami, wydatków na leczenie lub rehabilitację,

 2. konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osoba wymagająca pomocy w formie usług opiekuńczych - konieczność opieki należy udokumentować zaświadczeniami lekarskimi.

 1. Zwolnienie z opłaty za usługi opiekuńcze, w części lub w całości, następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek świadczeniobiorcy, po przeprowadzeniu aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego i zebraniu dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację wnioskującego.

§ 7

Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, co miesiąc w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 188/96 Zarządu Gminy Słupsk z dnia 21.11.1996r. sprawie rodzajów usług opiekuńczych, zasad ustalania i trybu pobierania opłat jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:44