Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIX/190/2004 30.12.2004 w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.


UCHWAŁA XIX/190/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568p; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 14 ust. 5, 34 ust. 6, 37 ust. 3, 68 ust. 1 i 3, 70 ust. 4, 71 ust. 3, 73 ust. 3 i 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603)

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do nabywania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na rzecz Gminy Słupsk na cele realizacji jej zadań. Nabycie może następować odpłatnie lub nieodpłatnie.

 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 3. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do dokonywania aktu darowizny na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości stanowiących własność Gminy, a przeznaczonych na cele publiczne.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do zawierania ze Skarbem Państwa umów, których celem jest nabycie nieruchomości i ich zbycie za cenę obniżoną, nieodpłatne obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także zamiana nieruchomości, zamiana prawa własności na prawo wieczystego użytkowania i zamiana praw wieczystego użytkowania bez obowiązku dopłat w przypadku różnych wartości tych praw.

§ 3

 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się także, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

§ 4

W razie rozłożenia ceny nabywanej nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania na raty, ustala się oprocentowanie poszczególnych rat według następujących wariantów:

Wariant I - pierwsza opłata w wysokości:

 1. 10% - oprocentowanie w stosunku rocznym kwoty niezapłaconej w wysokości 1/3 kredytu refinansowego,

 2. 20% - oprocentowanie w stosunku rocznym kwoty niezapłaconej w wysokości 1/4 kredytu refinansowego,

 3. 30% - oprocentowanie w stosunku rocznym kwoty niezapłaconej w wysokości 1/5 kredytu refinansowego,

 4. 40% - oprocentowanie w stosunku rocznym kwoty niezapłaconej w wysokości 1/8 kredytu refinansowego,

 5. 50% - oprocentowanie w stosunku rocznym kwoty niezapłaconej w wysokości 1/10 kredytu refinansowego,

pozostała kwota rozłożona na 10 rat rocznych.

Wariant II - uzależniony od okresu spłaty, przy pierwszej wpłacie w wysokości minimum 20%, pozostała kwota rozłożona na:

 1. dwie równe raty roczne z oprocentowanie 1/32 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 2. trzy równe raty roczne z oprocentowaniem 1/24 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 3. cztery równe raty roczne z oprocentowaniem 1/10 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 4. pięć równych rat rocznych z oprocentowaniem 1/8 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 5. sześć równych rat rocznych z oprocentowaniem 1/7 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 6. siedem równych rat rocznych z oprocentowaniem 1/6 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 7. osiem równych rat rocznych z oprocentowaniem 1/5 kredytu refinansowego w stosunku rocznym,

 8. dziewięć równych rat rocznych z oprocentowaniem 1/4 kredytu refinansowego w stosunku rocznym.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do udzielania nabywcy nieruchomości bonifikaty od ceny nabycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, jeżeli sprzedawana jest na cele określone w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zwanej w dalszej treści uchwały „ustawą”.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do podwyższania lub obniżania ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

§ 7

 1. W przypadkach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy, Wójt Gminy Słupsk może stosować bonifikaty od pierwszej opłaty i od opłat rocznych ustalonych zgodnie z art. 72 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy.

 2. Bonifikaty mogą być zastosowane także do nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste przed dniem 1 stycznia 1998 roku.

§ 8

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do udzielania bonifikaty od opłat rocznych ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy, jeżeli nieruchomość jest oddawana w trwały zarząd na cele przewidziane w art. 84 ust. 3 ustawy.

 2. Wójt Gminy Słupsk może ponadto obniżać lub podwyższać bonifikatę ustaloną w art. 84 ust. 4 ustawy.

§ 9

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do ustalenia w drodze zarządzenia, szczegółowych zasad stosowania bonifikat, o których mowa w §§ 5, 6, 7, i 8 niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Górna granica bonifikat, o których mowa w §§ 5, 6, i 7 uchwały nie może być wyższa niż 90% ceny lub opłaty.

 3. Górna granica bonifikaty, o której mowa w § 8 uchwały nie może być wyższa niż 99% opłaty rocznej.

§ 10

Przyznaje się prawo pierwszeństwa nabycia lokali ich najemcom lub dzierżawcom.

§ 11

 1. Ustala się następujące zasady zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność Gminy Słupsk:

 1. górna granica zastosowanych bonifikat nie może być wyższa niż 90%,

 2. suma wszystkich bonifikat nie może przekroczyć 90% wartości nieruchomości,

 3. bonifikaty nalicza się od wartości całej nieruchomości nabywanej przez najemcę,

 4. nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, w tym podział geodezyjny, wycena itp.,

 5. nabywca zobowiązany jest do wniesienia zaliczki na poczet kosztów, o których mowa w pkt 4 na rachunek Urzędu Gminy,

 6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta Gminy do obniżenia pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,

 7. jeżeli najemca po złożeniu wniosku o nabycie lokalu lub budynku mieszkalnego zrezygnuje z jego nabycia, wówczas jest zobowiązany do pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,

 8. nabywca jest zobowiązany do uregulowania ceny nabycia lokalu lub budynku mieszkalnego, lub pierwszej raty - przed zawarciem umowy notarialnej,

 9. nabywca przed zawarciem umowy notarialnej zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku VAT,

 10. nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży nie może zalegać z płatnościami czynszu oraz opłat za wodę, ścieki i c.o.

 1. Ustala się następujące zasady udzielania bonifikaty przy nabywaniu nieruchomości, o których mowa w ust. 1:

 1. ustala się bonifikatę przy nabywaniu za gotówkę lub na raty budynku lub lokalu mieszkalnego w wysokości 1,5% za każdy rok wieku budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny,

 2. bonifikata nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości przy nabywaniu jej na raty oraz 90% wartości nieruchomości przy zapłacie ceny nabycia przed zwarciem aktu notarialnego,

 3. zastosowana bonifikata rekompensuje stan techniczny budynku, kaucję - jeżeli kiedykolwiek została przez najemcę wniesiona oraz inne bonifikaty przewidziane przepisami prawa.

 1. Ustala się następujące zasady rozłożenia na raty ceny nabycia nieruchomości, o których mowa w ust. 1:

 1. rozłożenie ceny nabycia nieruchomości na raty nie może przekraczać okresu 10 lat,

 2. raty płatne są miesięcznie do końca każdego miesiąca,

 3. dopuszcza się na wniosek nabywcy inne ustalenie terminu spłat poszczególnych rat,

 4. rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu 1% stawki oprocentowania,

 5. pierwsza wpłata musi być dokonana przed zawarciem umowy notarialnej.

 1. Jeżeli budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny wybudowano po 1939 roku, to najemca lokalu mieszkalnego ma prawo do nabycia tego lokalu za gotówkę, płacąc przed zawarciem umowy notarialnej cenę nabycia ustaloną na podstawie zasad określonych w ust. 2, obniżoną o 50%.

§ 12

Postanowienia § 11 nie mają zastosowania do lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkół.

§ 13

 1. Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Słupsk.

 2. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego za grunty dzierżawione od Gminy Słupsk, które stanowią podstawę ustalania wysokości czynszu w umowach dzierżawy zawieranych w imieniu Gminy Słupsk - jako załącznik do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do nieodpłatnego zbywania urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz jednostek zajmujących się eksploatacją tych urządzeń.

§ 15

Zobowiązuje się Wójta Gminy Słupsk do składania Radzie Gminy Słupsk pisemnych sprawozdań z realizacji uchwały w okresach rocznych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 17

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Słupsk:

 1. Nr XXXI/189/98 z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

 2. Nr XXXIV/222/98 z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

 3. Nr VI/68/99 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie zmian do uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

 4. Nr IX/89/99 z dnia 30 lipca 1999 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXI/189/98 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

 5. Nr XXVI/244/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/189/98 Rady Gminy Słupsk z dnia 13 lutego 1998 roku w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości;

 6. Nr II/14/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy Słupsk Nr XXXI/189/98 z dnia 13 lutego 1998 roku, Nr XXXIV/222/98 z dnia 17 czerwca 1998 roku, Nr VI/68/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku i Nr XXVI/244/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Słupsk

Nr XIX/190/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

MINIMALNE STAWKI ROCZNE CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY DZIERŻAWIONE OD GMINY SŁUPSK

Wysokość stawki czynszu nie może być niższa niż równowartość ceny żyta pomnożona przez niżej podane wskaźniki i powierzchnię dzierżawionego gruntu:

I. Na cele rolnicze:

1. Grunty orne:

kl. III a

3,10q żyta za 1 hektar,

kl. III b

2,50 q żyta za 1 hektar,

kl. IV a

2,10 q żyta za 1 hektar,

kl. IV b

1,60 q żyta za 1 hektar,

kl. V

1,00 q żyta za 1 hektar,

kl. VI

0,80 q żyta za 1 hektar,

2. Użytki zielone:

kl. III

2,40 q żyta za 1 hektar,

kl. IV

1,70 q żyta za 1 hektar,

kl. V

1,00 q żyta za 1 hektar,

kl. VI

0,70 q żyta za 1 hektar.

 1. Minimalny czynsz dzierżawny przy działkach rolnych poniżej 0,50 ha wynosi 0,30 q żyta.

 2. Do naliczania czynszu dzierżawnego przyjmuje się cenę żyta przyjętą do naliczania podatku rolnego.

II. Na cele związane z działalnością gospodarczą:

10 q żyta za 1 hektar - niezależnie od klasy ziemi.

III. Na inne cele:

5 q żyta za 1 hektar - niezależnie od klasy ziemi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 13:12