Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor - mgr Tadeusz Frąckowski,  tel. 059/ 8112527
Powierzenie obowiązków dyrektora zespołu szkół  na podstawie uchwały Zarządu Gminy Słupsk nr 360/2002 z dnia 1.08.2002 r., oraz udzielenie pełnomocnictwa na podst. uchwały Zarządu Gminy nr 367/2002 z dnia 26.08.2002 r.
Dyrektor Zespołu Szkół w szczególności :
1) powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,
2) kieruje całoksztaltem działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiek. oraz gospodarczej ZS we współdziałaniu z zastępcą dyrektora,
3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ZS i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz,
5) jest służbowym przełożonym dla nauczycieli i pracowników ekonomiczno-administracyjnych,
6) kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników Zespołu Szkół,
10) sprawuje nadzór pedagogiczny,
11) opracowuje arkusz organizacyjny ZS i ustala podział zadań dla nauczycieli i innych pracowników ZS,
12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ZS,
13) współdziała w realizacji swoich zadań z radą pedagogiczną i radą rodziców,
14) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisow szczegółowych.

Zastępca dyrektora - mgr Justyna Janeczek, tel. 059/ 8112527
1) Sprawuje nadzór pedagogiczny (przeprowadza hospitacje lekcji, kontroluje dokumentację procesu nauczania).
2) Szczególnym nadzorem pedagogicznym otacza nauczycieli nowozatrudnionych.
3) Prowadzi badania wyników nauczania w ramach wewnętrznego mierzenia jakości, dokonuje ich opracowań, prezentuje na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz przedstawia wnioski do ich realizacji.
4) Przewodniczy komisjom układającym plan lekcji i plan pracy szkoły.
5) Egzekwowanie ładu i porządku na terenie ZS.
6) Prowadzi nadzór nad aktualizacją wewnętrznej dokumentacji szkoły (statuty ZS, regulaminy wewnętrzne np. Rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego).
7) Wnioskuje do dyrektora ZS o nagrodzanie i karanie pracowników ZS.
8) Pod nieobecność dyrektora sprawuje wszystkie zadania dyrektora oprócz zatrudniania i zwalniania.
9) Inne zadania zlecone przez dyrektora ZS.

Główny księgowy - Elżbieta Cackowska, tel. 059/ 8112527
Podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół
Kompetencje gł.księgowego zgodnie z art.35 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.nr 155,poz.1014 z póż.zm.)
Do obowiązków  gł.księgowego należy:
Prowadzenie rachunkowości ZS zgodnie z obowiązującymi przepisamii zasadami.
1) opracowywanie planów i sporządzanie sprawozdań finansowych
2) udzielanie instruktażu i poradnictwa księgowo-finansowego pracownikom administracji,
3) nadzór nad terminowym zalatwianiem spraw finansowych oraz prawidłową realizację budżetu,
4) dokonywanie okresowych analiz wydatkow na poszczególnych paragrafach i rozdziałach,
5) rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji,
6) kontrola właściwego obiektu dokumentów finansowych, dekretowanie dowodów księgowych,
7) ponoszenie odpowiedzialności prawnej i materialnej za prawidłowe wydatkowanie budżetu,
8) prowadzenie księgowości wg programu finansowo-księgowego.

Sekretarz szkoły - Marzena Nowak
Podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół
Do podstawowych obowiązków sekretarza należy:
1) prowadzenie dokumentacji :
    - księga ewidencji dzieci,
    - księga uczniów,
    - ruch uczniów,
    - druki ścisłego zarachowania,
2) prowadzenie archiwum szkolnego
3) prowadzenie obsługi finansowo-kasowej
    -prowadzenie comiesięcznych wypłat dla pracowników
    -terminowe załatwianie rachunków,faktur i przelewów,
    -prowadzenie kasy,
    -inne czynności zlecone przez głównego księgowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 28-03-2008 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2008 11:58