Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XXII/200/2008 10.12.2008 w sprawie przystąpienia Gminy Słupsk do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w charakterze partnera. 2008-12-15 12:11
dokument XXII/199/2008 10.12.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-12-15 12:09
dokument XXII/198/2008 10.12.2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 2008-12-15 12:06
dokument XXII/197/2008 10.12.2008 w sprawie zatwierdzenia drugiego aneksu do porozumienia samorządowego zawartego pomiędzy Gminą Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Dębnica Kaszubska stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/91/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 listopada 2007 roku. 2008-12-15 12:04
dokument XXII/196/2008 10.12.2008 w sprawie wydawania gazety samorządowej. 2008-12-15 12:02
dokument XXII/195/2008 10.12.2008 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. 2008-12-15 12:01
dokument XXII/194/2008 10.12.2008 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Bytów a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Bytów pomocy finansowej na realizację wspólnego zadania publicznego. 2008-12-15 11:59
dokument XXII/193/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Słupsk na rok 2009. 2008-12-15 11:58
dokument XXII/192/2008 10.12.2008 w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-12-15 11:53
dokument XXII/191/2008 10.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2009 rok. 2008-12-16 11:37
dokument XXI/190/2008 19.11.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-11-21 13:17
dokument XXI/189/2008 19.11.2008 w sprawie udziału Gminy Słupsk w Programie Wieloletnim pn. "Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". 2008-11-20 09:03
dokument Nr XX/188/2008 28.10.2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko. 2008-10-30 11:21
dokument Nr XX/187/2008 28.10.2008 w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 2008-10-30 09:24
dokument Nr XX/186/2008 28.10.2008 w sprawie lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych znajdującego się na terenie Gminy Słupsk. 2008-10-30 09:21
dokument Nr XX/185/2008 28.10.2008 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu ? Zasłużony dla Gminy Słupsk?. 2008-10-30 08:49
dokument Nr XX/184/2008 28.10.8008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-30 09:26
dokument Nr XX/183/2008 28.10.2008 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Pomorskiego. 2008-10-30 08:41
dokument Nr XX/182/2008 28.10.2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do udzielenia Wspólnotom Mieszkaniowym w Jezierzycach poręczenia kredytowego. 2008-10-30 08:26
dokument Nr XX/181/2008 28.10.2008 dotycząca zmiany Uchwały Rady Gminy Słupsk nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-10-30 08:24
dokument Nr XX/180/2008 28.10.2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupsk. 2008-10-30 08:22
dokument Nr XX/179/2008 28.10.2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportu, obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-10-30 08:21
dokument Nr XX/178/2008 28.10.2008 w sprawie przystąpienia do zmiany granic Gminy Słupsk 2008-10-30 08:17
dokument XIX/177/2008w sprawie zamiany działki Nr 156/14, położonej w obrębie Płaszewko, stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie na działkę Nr 193/2, położoną w Wiklinie, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-10-03 10:13
dokument Nr XIX/176/2008w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2006 Rady Gminy Słupsk w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. 2008-10-03 10:12
dokument XIX/175/2008w sprawie zamiany działki Nr 156/14, położonej w obrębie Płaszewko, stanowiącej własność Skarbu Państwa we władaniu Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie na działkę Nr 166/1, położoną w Wiklinie, stanowiącą własność Gminy Słupsk. 2008-10-03 10:11
dokument XIX/174/2008w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku 2008-10-03 10:10
dokument XIX/173/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-10-03 10:09
dokument XIX/172/2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do udzielenia Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Słupsku spółka z o.o. poręczenia kredytowego. 2008-10-03 10:08
dokument XIX/171/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice 2008-10-03 10:07
dokument XIX/170/2008 w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Słupsk 2008-10-03 10:06
dokument XIX/169/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku 2008-10-03 10:05
dokument XIX/168/2008 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu na dzierżawę gruntów położonych na terenie Gminy Słupsk 2008-10-03 10:02
dokument Nr XIX/167/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania ze sprzedaży lokali mieszkalnych 2008-10-03 10:01
dokument XIX/166/2008 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIII/102/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. 2008-10-03 09:58
dokument XIX/165/2008 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu ? Zasłużony dla Gminy Słupsk? 2008-10-03 09:55
dokument XVIII/164/2008 14.08.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Grąsinie na realizację zadań własnych Gminy Słupsk. 2008-09-16 12:16
dokument XVIII/163/2008 14.08.2008 w sprawie umowy pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, Gminą Miejską Ustka, Gminą Ustka a Gminą Słupsk dotyczącej opracowania koncepcji programowo ? przestrzennej wspólnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk- Ustka. 2008-09-16 12:15
dokument XVIII/162/2008 14.08.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-09-16 12:13
dokument XVIII /161/2008 14.08.2008 w sprawie lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych znajdujących się na terenie Gminy Słupsk 2008-09-16 12:12
dokument XVIII/160/2008 14.08.2008 w sprawie: udziału Gminy Słupsk w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gmin i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych pn. "Równe szanse, równy dostęp" 2008-09-16 12:11
dokument XVIII/159/2008 14.08.2008 w sprawie realizacji projektu pn. "Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy Słupsk" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2008-09-16 12:06
dokument XVII/158/2008 09.07.2008 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk. 2008-07-31 12:31
dokument XVII/157/2008 09.07.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-08-01 14:33
dokument XVII/156/2008 09.07.2008 w sprawie uzgodnienia treści zmian w Regulaminie Organizacyjnym Straży Gminnej w Kobylnicy uchwalonego przez Radę Gminy Kobylnica oraz na mocy Porozumienia międzygminnego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XIX/186/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Słupsk a Gminą Kobylnica w sprawie utworzenia wspólnej straży gminnej. 2008-07-31 12:03
dokument XVII/155/2008 09.07.2008 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych 1111G Wielichowo-Gałęzinowo oraz 1110G Niestkowo-Gałęzinowo. 2008-07-23 12:16
dokument XVII/154/2008 09.07.2008 dotycząca dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/132/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. 2008-07-23 11:42
dokument XVII/153/2008 09.07.2008 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Redzikowie" 2008-07-23 11:41
dokument XVII/152/2008 09.07.2008 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Słupsk. 2008-07-23 11:38
dokument XVII/151/2008 09.07.2008 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XIV/118/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2008-07-23 11:35
dokument XVII/150/2008 09.07.2008 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XIV/117/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2008-07-23 11:34
dokument XVI/149/2008 21.05.2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. 2008-05-27 12:58
dokument XVI/148/2008 21.05.2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wykonania prac termomodernizacyjnych w Jezierzycach. 2008-05-27 12:53
dokument XVI/147/2008 21.05.2008 dotycząca zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk Nr XIV/121/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-05-27 12:52
dokument XVI/146/2008 21.05.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-05-27 12:50
dokument XVI/145/2008 21.05.2008 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu "Z nauką ścisłą za Pan Brat", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. 2008-05-27 12:45
dokument XVI/144/2008 21.05.2008 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżki godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2008-05-27 12:38
dokument XVI/143/2008 21.05.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2008-05-27 12:35
dokument XVI/142/2008 21.05.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-05-27 12:34
dokument XVI/141/2008 21.05.2008 w sprawie umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Powiatowi pomocy finansowej. 2008-05-27 12:21
dokument XVI/140/2008 21.05.2008 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji pn.? Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 lokalami socjalnymi, położonego w miejscowości Strzelino, Gmina Słupsk?. 2008-05-27 12:11
dokument XVI/139/2008 21.05.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo. 2008-05-27 12:09
dokument XVI/138/2008 21.05.2008 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Krępa, gm. Słupsk. 2008-05-27 09:56
dokument XVI/137/2008 21.05.2008 zmieniająca Uchwałę nr IX/75/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko. 2008-05-27 09:51
dokument XVI/136/2008 21.05.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk. 2008-05-27 09:49
dokument XV/135/2008 24.04.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowewgo planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bierkowo gmina Słupsk. 2008-05-08 14:05
dokument XV/134/2008 24.04.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowewgo planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino gmina Słupsk. 2008-05-08 14:00
dokument XV/133/2008 24.04.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowewgo planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo gmina Słupsk. 2008-05-08 13:53
dokument XV/132/2008 24.04.2008 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Słupsk. 2008-05-08 13:47
dokument XV/131/2008 24.04.2008 w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 2008-05-08 13:16
dokument XIV/130/2008 08.04.2008 w sprawie: lokalizacji amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie koło Słupska. 2008-05-08 12:54
dokument XIV/129/2008 08.04.2008 w sprawie: propozycji Prezydenta Miasta Słupska dotyczącej zmiany granic administracyjnych miasta. 2008-05-08 12:54
dokument XIV/128/2008 08.04.2008 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk” 2008-05-08 12:54
dokument XIV/127/2008 08.04.2008 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-05-08 12:53
dokument XIV/126/2008 08.04.2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kotłów na biomasę w Jezierzycach- Gmina Słupsk wraz z budową Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy, zaplecza socjalno-biurowego oraz Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego OZE” 2008-05-08 12:52
dokument XIV/125/2008 08.04.2008 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2007. 2008-05-08 12:51
dokument XIV/124/2008 08.04.2008 Uchwała wycofana z porządku obrad sesji 2008-05-08 12:51
dokument XIV/123/2008 08.04.2008 w sprawie emisji obligacji Gminy Słupsk 2008-05-08 12:51
dokument XIV/122/2008 08.04.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-05-08 12:50
dokument XIV/121/2008 08.04.2008 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2008-05-08 12:50
dokument XIV/120/2008 08.04.2008 zmieniana XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Słupsk. 2008-05-08 12:50
dokument XIV/119/2008 08.04.2008 zmieniana IV/35/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. 2008-05-08 12:49
dokument XIV/118/2008 08.04.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2008-05-08 12:49
dokument XIV/117/2008 08.04.2008 w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2008-05-08 12:48
dokument XIV/116/2008 08.04.2008 zmianiana VI/47/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród z zakładowego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. 2008-05-08 12:47
dokument XIV/115/2008 08.04.2008 w sprawie powołania zespołu ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Słupsk”. 2008-04-11 12:31
dokument XIV/114/2008 08.04.2008 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok. 2008-04-11 12:26
dokument XIV/113/2008 08.04.2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2007. 2008-04-11 12:22
dokument XIII/112/2008 19.02.2008 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości części działki położonej w Wieszynie na realizację zadań własnych Gminy Słupks. 2008-03-26 10:04
dokument XIII/111/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno gmina Słupsk 2008-03-26 10:03
dokument XIII/110/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk 2008-03-26 10:02
dokument XIII/109/2008 19.02.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla terenu w obrębie geodezyjnym Wiklino i Wrzeście-Kępno. 2008-03-26 10:02
dokument XIII/108/2008 19.02.2008 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 198/2 położonej w Gałęzinowie. 2008-03-26 09:41
dokument XIII/107/2008 19.02.2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głobino, gm. Słupsk 2008-03-26 09:41
dokument XIII/106/2008 19.02.2008 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk 2008-03-26 09:39
dokument XIII/105/2008 19.02.2008 VI/42/2007 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. 2008-03-26 09:39
dokument XIII/104/2008 19.02.2008 VI/41/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 2008-03-26 09:39
dokument XIII/103/2008 19.02.2008 II/5/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Gminy Słupsk 2008-03-26 09:36
dokument XIII/102/2008 19.02.2008 XIX/190/2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony. 2008-03-26 09:35
dokument XIII/101/2008 19.02.2008 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 2008-03-26 09:34
dokument XIII/100/2008 19.02.2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2008 rok 2008-03-26 09:33