Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. decyzji znak - OS.6220.20.7.2016 w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej Głobino-Kusowo"

OS.6220.20.8.2016

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49, 104 oraz art 10 § 1, art 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 23 ze zm.) w związku z art 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania:

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2016 r. decyzji znak - OS.6220.20.7.2016 w postępowaniu wszczętym, na wniosek Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Głobino - Kusowo” na terenie Gminie Słupsk. Jednocześnie zawiadamiam że ww. decyzja została zamieszczona pod Nr 27/2016 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Zawiadamiam o możliwości wglądu do dokumentów opiniujących w przedmiotowej sprawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Informuję, iż Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pok. Nr 11 w budynku „B” w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. decyzję będzie się uważać za doręczoną stronom po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia: od tego dnia będzie liczony termin do wniesienia odwołania, zgodnie z puczeniem zawartym w decyzji.

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 02-08-2016 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 02-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2016 14:27