Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2018 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w RIPOK" w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

OS.6220.24.4.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 2 pkt 16, art. 33, 39, 40 oraz 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam:

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lutego 2018 r. do Wójta Gminy Słupsk wpłynął raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w RIPOK” w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 marca 2018 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w RIPOK” w Bierkowie na terenie Gminy Słupsk.

Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamia o wystąpieniu w trybie art. 77 ust. 1 ustawy OOS do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środsowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Gdańsku - Dyrektora RZGW o uzgodnienie warunków realizacji oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku i Marszałka Województwa Pomorskiego o opinię w sprawie ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania uwag i wniosków (ustnie do protokołu, pisemnie oraz drogą elektroniczną) do Wójta Gminy Słupsk codziennie w terminie 30 dni od 12.03.2018 r. do 10.04.2018 r. w przedmiotowym zakresie, pok. Nr 11 w budynku „B” Urzędu Gminy w Słupsku ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w godzinach 8:00 - 15:00.

Zawiadomienie umieszcza się:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Włynkówko, Strzelino,
3. na stronie internetowej http://bip.gminaslupsk.pl (https://system.sios.pl/search) Nr karty- 6/2018

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 09-03-2018 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2018 12:36