Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania. Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Słupsk w dniu 7 marca 2018 r. postanowienia znak - OS.6220.2.29.2018 o zawieszeniu prowadzonego postępowania wznowieniowego dotyczącego wydanej decyzji ostatecznej z dnia 15.02.2016 r znak OS.6220.1.20.2015 wszczętego postanowieniem z dnia 23.01.2018 r. znak OS.6220.2.1.2018 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wszystkich złożonych wniosków do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji.

OS.6220.2.30.2018

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1257 ze zm.) w związku z art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Słupsk w dniu 7 marca 2018 r. postanowienia znak - OS.6220.2.29.2018 o zawieszeniu prowadzonego postępowania wznowieniowego dotyczącego wydanej decyzji ostatecznej z dnia 15.02.2016 r znak OS.6220.1.20.2015 wszczętego postanowieniem z dnia 23.01.2018 r. znak OS.6220.2.1.2018 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wszystkich złożonych wniosków do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji.

Informuję, iż Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pok. Nr 11 w budynku „B” w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie poucza się, że zgodnie z art. 49 Kpa ww. postanowienie będzie się uważać za doręczone stronom po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. 08.03.2018 r..

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - BiP Urzędu Gminy Słupsk;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
3. Tablica ogłoszeń Urzędu miejskiego w Słupsku, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk;
4. Tablica sołecka w miejscowości Włynkówko;

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 09-03-2018 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2018 12:39