Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 5 lipca 2018 r. postanowienia znak - OS.6220.20.13.2017 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" po wpłynięciu do Wójta Gminy Słupsk w dniu 27 czerwca 2018 r. raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

OS.6220.20.15.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania.

Działając na podstawie art. 49 oraz 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1257 ze zm.) w związku z art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 5 lipca 2018 r. postanowienia Wójta Gminy Słupsk znak - OS.6220.20.13.2017 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 37 MW na części działek nr 186/1 i 189/17 w obrębie Strzelino w gminie Słupsk, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” po wpłynięciu do Wójta Gminy Słupsk w dniu 27 czerwca 2018 r. raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Informuję, iż Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, pok. Nr 11 w budynku „B” w godzinach 8:00 - 15:00. Jednocześnie poucza się że zgodnie z art. 49 Kpa ww. postanowienie będzie się uważać za doręczoną stronom po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Ponadto:
Art. 74. ust. 3. ustawy OOS Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.
Art. 49. Kpa Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 73. § 1 Kpa Strona ma prawo wglądu w akta spraw, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie - BiP Urzędu Gminy Słupsk;
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
3. Tablica sołecka w miejscowości Strzelino, Bierkowo;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 06-07-2018 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Leśniak 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2018 09:19