Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino.


UCHWAŁA NR XII/118/.2004

Rady Gminy w Słupsku

z dnia 24 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino

 

 

na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., z 2003r. Nr80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z 1999 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2001 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 z 2002 r.; Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Nr XXVIII/259/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Rada Gminy Słupsk uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Uchwala się miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego w granicach działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino, gmina Słupsk, której ustalenia wyrażone są w postaci:

 1. Zasad zagospodarowania terenów określonych niniejszą uchwałą.

 2. Rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT USTALEŃ

 

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu jest:

  1. ustalenie przeznaczenia dla terenów w granicach planu,

  2. określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania,

  3. ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

  4. określenie lokalnych warunków i zasad kształtowania zabudowy, ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz urządzenia terenu,

  5. określenie warunków zagospodarowania terenów .

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU

 

§ 3

 1. Ustala się funkcję terenów w granicach opracowania zgodną z ustaleniami na rysunku planu , według oznaczeń na rysunku planu.

 2. Za funkcję podstawową uważa się funkcję , której powierzchnia użytkowa jest większa od 50% powierzchni użytkowej całej inwestycji na działce inwestora.

 3. Dopuszcza się ponadto lokalizację :

  1. obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej,

  2. urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.

 4. Dopuszcza się scalanie wyznaczonych w planie działek budowlanych.

 

§ 4

 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów - jak na rysunku planu. W przypadku budowy obiektu na kilku sąsiadujących ze sobą działkach , wewnętrzne linie zabudowy nie są obowiązujące.

 2. Poza ustalonymi liniami zabudowy dopuszcza się jedynie lokalizację schodów wejściowych do parteru budynków, wraz z zadaszeniem..

 3. Ustala się obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach własności inwestorów , w ilości dostosowanej do programu użytkowego.

 

 

§ 5

 1. Uciążliwość funkcji towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej nie może przekraczać granic własności inwestora.

 2. W tym celu należy stosować :

  1. zieleń izolacyjną,

  2. ekologiczne źródła ciepła do ogrzewania obiektów.

 

§ 6

Ustala się następujące funkcje terenów w granicach opracowania

Mn - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Kd - drogi dojazdowe

Te - urządzenia elektroenergetyczne.

 

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OBSZARÓW

WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI

§ 7

 1. Jako główną funkcję terenu w granicach obowiązywania planu ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Maksymalną powierzchnię zabudowy ustala się na 30% powierzchni działki budowlanej.

 2. Wysokość zabudowy mieszkaniowej - do dwóch kondygnacji naziemnych plus poddasze użytkowe. Podpiwniczenie dopuszczalne pod warunkiem uzyskania poziomu posadowienia parteru na wys. maksymalnej 80 cm nad poziomem terenu istniejącego.

 3. Wysokość całkowita budynku mierzona od terenu do kalenicy nie może przekroczyć 10 m.,

 4. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe kryte dachówką lub blachodachówką . Ustala się obowiązek stosowania jednolitego koloru pokrycia dachowego dla całego obszaru. Główna kalenica dachów równoległa do ulicy dojazdowej ( Kd)

 5. Dopuszcza się zabudowę wielorodzinną parterową plus poddasze użytkowe o maksymalnej powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki budowlanej , wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą oraz zielenią i rekreacją przydomową .

 6. W pasie drogowym drogi dojazdowej- Kd , należy ustalić służebność gruntową w celu przeprowadzenia instalacji uzbrojenia terenu.

 7. Działki nr 12 i 16 dopuszcza się do zabudowy pod warunkiem likwidacji znajdującej się nad nimi sieci energetycznej Sn.

 8. Ustala się zakaz zabudowy działki nr 21e. Dopuszcza się możliwość połączenia działki nr 21e z działką nr 21.

 9. Ustala się funkcję działki nr 32 - teren energetyczny, słupowa stacja transformatorowa.

 

§ 8

 1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych RIVa, RIVb, RV na działce nr 156/1, o łącznej powierzchni 4,12 ha na cele nierolnicze.

 2. Wykaz powierzchni gruntów przeznaczonych do zmiany z użytków rolnych na cele nierolnicze

 

 

Lp.

 

Nr. działki

Powierzchnia użytków rolnych

 

Cel przeznaczenia

 

 

Gleby mineralne

 

 

 

RIVa

RIVb

RV

 

1.

156/1

1,1800

0,6000

2,3400

Zabudowa jednorodzinna

Razem

1,1800

0,600

2,3400

 

Łącznie

4,1200 ha

 

ROZDZIAŁ V

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

§ 9

Wszelkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej projektować w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci . Warunki gestorów sieci mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w dalszej części rozdziału.

Projektowane sieci należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających drogi dojazdowe (KD).

 

§ 10

 1.  

  Doprowadzenie wody z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:38