Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XII/119/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr.: 11/13, 11/16 położone w miejscowości Włynkowo.


UCHWAŁA NR XII/119/2004

RADY GMINY SŁUPSK Z DNIA 24 lutego 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr: 11/13; 11/16 położone w miejscowości Włynkowo

na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., z 2003r. Nr80 poz.717 i Nr162 poz1568) oraz na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 11, 18, 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 z 1999 r.; Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2000 r.; Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2001 r.; Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 z 2002 r.; Nr 80, poz. 717 z 2003 r.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Gminy Słupsk

uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1.

 1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XVIII/157/2000 z dnia 27 października 2000 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk w obszarze obejmującym działki nr 11/13 i 11/16.

 2. Na obszarze objętym planem ustala się funkcje usługowo - mieszkaniowe na obszarze działek nr 11/13; 11/16 (obręb Włynkowo gmina Słupsk) o łącznej powierzchni 20,9 ha.

 3. Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu w obszarze objętym opracowaniem z użytkowania rolnego na nierolniczy. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne powierzchnię objętą opracowaniem - tj. 20,9 ha gruntów rolnych dla funkcji usługowo-mieszkalnych. Dla powierzchni 19,48 ha gruntów mineralnych na glebach klasy IV uzyskano zgodę Wojewody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.

 4. Ustala się rysunek planu załącznikiem do uchwały, który staje się jej integralną częścią. Ustaleniami planu są wszystkie elementy wymienione w oznaczeniach rysunku planu dla obszaru objętego zmianą.

 

Rozdział II

Ustalenie przeznaczenia podstawowego

§2.

 1. Ustala się funkcję usługowo - mieszkaniową przeznaczeniem podstawowym obszaru objętego zmianą planu.

 2. Ustala się zakaz realizowania jakichkolwiek funkcji usługowych realizowanych w ramach przeznaczenia podstawowego, które mogłyby spowodować naruszenie istniejących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

 3. W obszarze przeznaczenia podstawowego dopuszcza się, ponad to, lokalizację:

 1. obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym oraz ponad lokalnym, niezbędnych do prawidłowego działania bądź eksploatacji obiektów przeznaczenia podstawowego,

 2. obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej,

 3. terenów zieleni publicznej.

Rozdział III

Ustalenia inne dla obszaru

§3.

 1. Ustala się minimalny, 20%-owy udział terenów biologicznie czynnych w strukturze funkcjonalnej terenu objętego opracowaniem.

 2. Przebieg linii rozgraniczających obszary o różnym przeznaczeniu może być zmieniony w celu dostosowania go do aktualnego stanu własności lub użytkowania pod warunkiem, że odległość linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 5m oraz, że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

 3. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek z przestrzeni obszaru nowoprojektowanej funkcji przeznaczenia podstawowego, związanych ze zmianą własności zabudowy bądź terenu.

 4. Nowowydzielone działki nie powinny być mniejsze niż 1500 m2.

 5. Na nowowydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne funkcje towarzyszące (miejsce gromadzenia odpadów stałych, dojazd kołowy wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).

 6. Wprowadza się zakaz budowy obiektów tymczasowych.

 7. Ustala się, że funkcje przeznaczenia podstawowego, sposób ich realizacji w obszarze objętym opracowaniem jak i zagospodarowania terenu realizującego te funkcje nie spowoduje:

 1. przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,

 2. wystąpienia wibracji i emisji zanieczyszczeń o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

 3. nie wywoła promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska.

 1. Linia zabudowy w odległości min. 40, 0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy drogi wojewódzkiej M21 relacji Słupsk - Ustka.

Rozdział IV

Ustalenia w zakresie infrastruktury

technicznej

§4.

 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

 1. Dla obszaru objętego opracowaniem ustala się obowiązek wykonania systemowej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej M21, bezpośrednio przylegającym do obszaru opracowania, dla zaopatrzenia w wodę, usuwania nieczystości płynnych oraz zaopatrzenie w energie elektryczną, nowowznoszonej zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego.

 2. Ustala się ogrzewanie pomieszczeń w systemie indywidualnym. Preferowane nośniki energii czystych ekologicznie takich jak: gaz propan-butan, oleje opałowe, wody termalne, elektryczność.

 3. Wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko komunalne w miejscowości Bierkowo.

 4. Na badanym obszarze zakazuje się wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. Wykluczone jest również składowanie odpadów celem ich unieszkodliwiania. Dopuszcza się gromadzenie w/w odpadów w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia z uwzględnieniem możliwości ich segregacji i późniejszy ich wywóz w celu utylizacji.

 5. Wyklucza się powstawanie odpadów niebezpiecznych w terenie objętym opracowaniem.

 6. Obsługę komunikacyjną rozwiązać w oparciu o drogę wojewódzka M21 na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

 7. Zasilanie elektroenergetyczne należy zrealizować z istniejącej, poza obszarem opracowania, sieci na warunkach określonych przez zarządzającego siecią elektroenergetyczną.

Rozdział V

Ustalenia w zakresie wzrostu wartości

i obrotu nieruchomością

§5.

Zmienia się dotychczasowy sposób użytkowania terenu w obszarach objętych opracowaniem z użytkowania rolnego na nierolne i nieleśne. Ustala się 25 procentową stawkę służącą naliczeniu opłaty jednorazowej w momencie obrotu nieruchomością.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§6.

 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

 1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupsku,

 2. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

§7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem §6 ust.1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2

 

 

3

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:45