Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIII/124/2004 20.04.2004 w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom.


Uchwała Nr XIII/124/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 20 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/2003 Rady Gminy Słupsk w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568)

 

 

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1

 

  1. W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/86/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom stanowiącym “Regulamin stypendialny dla studentów I roku studiów” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 cyfrę “4,80” zastępuje się cyfrą “4,50”;

2) w § 6 ust. 1 ppkt b dodaje się ppkt c w następującym brzmieniu :

“c) z przyczyn niezawinionych przez studenta, po przedłożeniu zaświadczenia o terminie sesji egzaminacyjnej, wniosek może być rozpatrzony w terminie późniejszym”.

  1. w § 7, ppkt c) otrzymuje brzmienie:

“c) zaświadczenie o wysokości dochodów netto w rodzinie wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe; do dochodu rodziny zalicza się również zasiłki, stypendia i inne dochody wszystkich członków rodziny;”

po ppkt c) dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:

“d) wykazane we wniosku dochody w rodzinie poniżej 300 zł netto na osobę muszą być potwierdzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”

  1. w § 7 ust. 2 ppkt b) po słowie “semestr,” dodaje się następujące wyrazy:

“średnia wyników po I semestrze nie niższa niż 3,5 (zaliczenia z oceną i egzaminy)”,

w § 7 ppkt c) otrzymuje brzmienie:

“zaświadczenie o wysokości dochodów netto w rodzinie wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, do dochodu rodziny zalicza się również zasiłki, stypendia i inne dochody wszystkich członków rodziny,”

po ppkt c) dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:

“d) wykazane we wniosku dochody w rodzinie poniżej 300 zł netto na osobę musza być potwierdzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”

2. W Załączniku Nr 2 do uchwały wymienionej w ust. 1 stanowiącym “Regulamin stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach”, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust 1 ppkt b)otrzymuje brzmienie:

“b) ma wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone i udokumentowane (zaświadczenie organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięciami na szczeblu ponadgminnym oraz ocenami celującymi w określonej dziedzinie wiedzy, sztuki lub sporcie”,

po ppkt b) dodaje się ppkt c) w następującym brzmieniu:

“c) osiągnięcia sportowe, czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich odbywających się cyklicznie co rok mają ważność przez jeden rok”.

  1. W § 2 ust. 2 ppkt b) otrzymuje brzmienie

“b) ma wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone i udokumentowane (zaświadczenie organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięciami na szczeblu ponadgminnym oraz ocenami celującymi w określonej dziedzinie wiedzy, sztuki lub sporcie i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów”,

po ppkt b) dodaje się ppkt c) w następującym brzmieniu:

“c) osiągnięcia sportowe, czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich odbywających się cyklicznie co rok mają ważność przez jeden rok”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów.

 

Podjęta w listopadzie ubiegłego roku uchwała o zasadach udzielania stypendiów uczniom i studentom mieszkającym na terenie naszej gminy była wyrażeniem woli Rady Gminy mającej na celu materialną pomoc uczącym się młodym ludziom z najbiedniejszych rodzin.

Życie zweryfikowało zapisy uchwały. W wielu wypadkach były one mało precyzyjne oraz budziły wątpliwości w interpretacji zapisów. W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponowała zmiany, które po pierwsze pozwolą na jednoznaczną interpretację zapisów uchwały, a po drugie zwiększą krąg osób mogących ubiegać się o stypendia (obniżono średnią dla studentów z 4,8 na 4,5 bowiem komisja nie mogła w ogóle udzielić pomocy).

W projekcie uchwały nie ma jednak zapisu, który wniosła Komisja w brzmieniu:

“wyjątek mogą stanowić uczniowie wybitnie uzdolnieni sportowo, którzy uczą się w profilowanych klasach sportowych w Gimnazjum Nr 6 w Słupsku”.

Wójt Gminy Słupsk uważa, że zapis taki w uchwale Rady Gminy jest nie do przyjęcia. Młodzież może być uzdolniona nie tylko sportowo, ale plastycznie, muzycznie, humanistycznie itd. Dla tej grupy dzieci Komisja nie przewidziała stypendiów chociaż klasy profilowane rozwijające tego typu zdolności znajdują się w innych gimnazjach na terenie miasta Słupska (np. Gimnazjum Nr 3 klasy profilowane języka niemieckiego)

Nie możemy jako Rada i Wójt Gminy różnicować dzieci ze względu na ich miejsce uczenia się. Uzdolnienia sportowe nie są ani lepsze ani gorsze od innych, zatem taki zapis w uchwale może być przyczyną jej próby uchylenia ze względu na niejednakowe traktowanie dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie miasta Słupska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 21-02-2008 15:47