Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/137/2004 15.06.2004 w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury.


UCHWAŁA NR XIV/137/2004

RADY GMINY SŁUPSK

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 za zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.12 w związku z art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 i z 2004 r. Nr 11, poz. 96)

RADA GMINY SŁUPSK

uchwala, co następuje:

§ 1.

Instytucjom kultury działającym na terenie gminy, dla których organizatorem jest gmina Słupsk zapewnia się środki w formie dotacji niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

§ 2.

Podstawą przydzielenia dotacji jest projekt planowanej działalności w zakresie kultury na rok budżetowy oraz plan finansowania tej działalności.

§ 3.

Instytucje kultury w terminie do 15 października opracowują i przekazują Wójtowi Gminy pisemny wniosek o dotację, do którego załączają:

 1. wykonanie planu za II kwartał oraz przewidywane wykonanie do końca roku z podziałem na działalność finansowaną ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

 2. projekt planowanej działalności na rok budżetowy w tym:

 1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

 2. planowane remonty

 1. planowane źródła finansowania.

§ 4.

Wójt Gminy po wstępnej weryfikacji wniosku i załączonych materiałów, przedkłada Radzie Gminy proponowaną kwotę dotacji w formie załącznika do projektu budżetu.

§ 5.

Po uchwaleniu budżetu Wójt Gminy w terminie 7 dni zawiadamia instytucję kultury o wysokości przyznanej dotacji.

§ 6.

 1. Dotacje z budżetu gminy realizowane są przelewem środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na rachunek bieżący instytucji kultury w wysokości 1/12 planowanych kwot w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

 2. W okresach zwiększonego nasilenia zadań objętych dotacją powodującego wzrost wydatków, na uzasadniony wniosek kierownika instytucji kultury, Wójt Gminy może w ramach ogólnej kwoty przyznanej dotacji zwiększyć miesięczne kwoty jak również zmienić termin przekazania, o którym mowa w ust.1.

 3. Miesięczna rata dotacji może być przez Wójta Gminy zmniejszona w przypadku niepełnej realizacji zadań objętych dotacją lub osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów własnych instytucji kultury.

 4. W przypadku niepełnej realizacji dochodów budżetu gminy lub z innych względów, Wójt Gminy w wyniku przeprowadzonej analizy, może wnioskować o zmniejszenie zaplanowanych dla instytucji kultury kwot dotacji.

§ 7.

 1. Instytucje kultury w terminie do 20 lipca składają do Wójta Gminy informacje z realizacji zadań oraz wykorzystania przekazanej dotacji za I półrocze.

 2. Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone do dnia 31 stycznia sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją.

 3. W terminie do 31 marca kierownicy instytucji kultury przedkładają Radzie Gminy komplet rocznej sprawozdawczości celem zatwierdzenia.

 4. Poza obowiązującą instytucje kultury sprawozdawczością, kierownik instytucji zobowiązany jest do składania informacji z realizacji zadań i wykorzystania dotacji na każde żądanie Wójta Gminy.

 5. Nie wykorzystana w trakcie roku budżetowego dotacja podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie do 10 stycznia następnego roku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy Słupsk.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:32