Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XIV/146/2004 15.06.2004 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku.


U c h w a ł a Nr XIV/146/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002roku: Nr 23 poz. 22; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055)

Rada Gminy Słupsk

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku nadaje się Statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXII/207/98 z dnia 15 kwietnia 1998r. Rady Gminy Słupsk w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupsku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIV/146/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 15 czerwca 2004 roku

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w SŁUPSKU

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy Słupsk.

 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Słupsku przy ul. Sportowej 9a.

 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Słupsk.

§ 3

Celem działalności Ośrodka jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystują własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 3. podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

 4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,

 5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

 6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek w szczególności należy:

 1. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

 2. udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

 4. przyznawanie i wypacanie zasiłków celowych,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

 8. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ze osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi ojcem, matką lub rodzeństwem,

 9. praca socjalna,

 10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania,

 11. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

 12. dożywianie dzieci,

 13. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

 15. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

§ 5

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek w szczególności należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

 3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

§ 6

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek w szczególności należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznych grup wsparcia.

§ 7

Do zadań realizowanych przez Ośrodek ponadto należy:

 1. przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych,

 2. przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych.

§ 8

Realizacja zadań wymienionych w § 4 - § 7 następuje w oparciu o środki przekazywane przez Urząd Gminy w Słupsku na realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie.

§ 9

 1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, który jednocześnie reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań,

 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

 3. Osoba kierująca Ośrodkiem jest obowiązana posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 4. Wójt Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

 5. Kierownik odpowiada za politykę kadrową Ośrodka.

§ 10

Zadania i organizację wewnętrzną stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka określi regulamin wewnętrzny Ośrodka ustalony przez kierownika.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 09:41