Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Włynkówko działki nr 120 i 121 przeznaczone pod zabudowę rezydencjonalną. Działki przeznaczone do sprzedaży na własność w I rokowaniach pisemnych nieograniczonych.

GG- 7222/ 59-3/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.10.2005 roku (podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 20.10.2005 roku do 15.11.2005 roku oraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 26.10.2005 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę rezydencjonalną, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr 56060

Lp. Nr działki Pow.w m2 Cena wywoławcza w PLN W cenie wartość drzewostanu w PLN Zaliczka 10% ceny wywoł.
1 120 8564 116.807,00 3.857,00 11.690,00
2 121 8100 110.118,00 3.680,00 11.020,00

Działki uzbrojone są w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze kanalizacyjne. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Skrajem działek przebiega sieć wodociągowa (stanowiąca własność Gminy Słupsk), dlatego nabywca zobowiązany będzie:
nie robić w tym miejscu nasadzeń trwałych,
udostępnić nieodpłatnie wejście na teren działki właścicielowi sieci, w celu przeprowadzenia jej konserwacji, naprawy itp.

Na działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wpłata zaliczki jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.
Na podstawie art. 2 pkt. 6, art. 5 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 54 poz. 535 nabywca działki nr 120 we Włynkówku oprócz ceny nabycia działki zobowiązany jest zapłacić podatek VAT 22% liczony od ceny nabycia działki za powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę wynoszącą 3663 m2. Pozostała powierzchnia działki gruntu wynosząca 4902 m2 jest zwolniona z opłat podatku VAT.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 powołanej wyżej ustawy nabywca działki nr 121 nie zapłaci podatku VAT za część powierzchni działki gruntu wynoszącą 4.677 m2. Natomiast część powierzchni o wielkości 3.423 m2 przeznaczona pod zabudowę na podstawie art. 2 pkt. 6 i art. 5 ust.1 wskazanej ustawy podlega opodatkowaniu w wysokości 22% liczonym od ceny nabycia tej części powierzchni działki gruntu
Przed zawarciem aktu notarialnego należy wpłacić proponowaną kwotę za nieruchomość i należny podatek VAT. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

Sprzedaż nieruchomości w dwóch ostatnich przetargach ustnych nieograniczonych ogłoszonych na dzień 16 grudnia 2005 roku i 10 lutego 2006 roku zakończyła się wynikiem negatywnym.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w rokowaniach.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki w podanych w tabeli kwotach na określoną numerem działkę i złożenie oferty. Jeżeli chcemy brać udział w rokowaniach na obie działki należy wpłacić na każdą wymaganą zaliczkę i podać numer działki.
Zaliczkę należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 21 lutego 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Włynkówko działka nr 120” lub “Wlynkówko działka nr 121” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 21 marca 2006 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
datę sporządzenia zgłoszenia,
oświadczenie, że nabywca uznaje własność Gminy Słupsk do odcinka sieci wodociągowej biegnącej przez działkę,
określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
kopię dowodu wpłaty zaliczki,
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z rokowań posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 28 marca 2006 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:38