Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Włynkówko działka 194/21 I rokowania pisemne ograniczone na sprzedaż nie zabudowanej działki, położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr 7144. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona na cele rekreacyjne.

GG- 7222/ 61-2/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.10.2005 roku (podanym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 26.10.2005 roku do 15.11.2005 roku oraz podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 26.10.2005 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne ograniczone na sprzedaż nie zabudowanej działki, położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr 7144.

Lp. Nr działki Pow. działki w m2 Cena wywoławcza działki w PLN Wadium 10% ceny wywoławczej

1 194/21 1671 18.340,00 1.840,00

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona na cele rekreacyjne dla nieruchomości sąsiednich.
Ograniczenie rokowań polega na dopuszczeniu do rokowań na sprzedaż nieruchomości właścicieli przyległych nieruchomości nr 194/5, 194/24, 194/20, 198 we Włynkówku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca musi zapewnić swobodny dostęp do wód.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu jest zwolniona z opłat podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do rokowań jest spełnianie warunku ograniczenia i wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki.
Zaliczkę należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 21 marca 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Włynkówko działka nr 194/21” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 21 marca 2006 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
datę sporządzenia zgłoszenia,
określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy ( podać numer działki i miejscowość),
kopię dowodu wpłaty zaliczki,
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Dane osobowe zawarte w protokóle z rokowań posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 28 marca 2006 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:41