Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo działka nr 183/4. Bierkowo o powierzchni 0,2867 ha przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze rokowań pisemnych ograniczonych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona pod zabudowę.

GG- 7222/ 62-4/ 2005-6

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.11.2005 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 16.11.2005 roku do 07.12.2005 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 16.11.2005 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania pisemne ograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Bierkowo zapisanej w księdze wieczystej nr 4404.

Lp.__Nr działki__Pow. działki w ha__Cena wywoławcza działki w zł__Wysokość wpłaty zaliczki w zł

1._____183/4__________0,2867____________25.370,00______________________2 540,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona pod zabudowę.
Ograniczenie polega na dopuszczeniu do rokowań na sprzedaż działki nr 183/4 właścicieli przyległych nieruchomości nr 183/3, 183/2, 182/1, 182/2, 184/9, 184/5 w Bierkowie. Do działki nie ma dojazdu.

Na podstawie art. 2 ust.6 i art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do rokowań jest spełnianie warunku ograniczenia i wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia.
Zaliczkę należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 26 lipca 2006 roku do kasy tut. Urzędu do godz. 13,00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624.
Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio)zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też roszczeniami osób trzecich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU. z 2003 roku, nr 64 , poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Bierkowo działka nr 183/4” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 26 lipca 2006 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z rokowań posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2006 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:14