Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino nieruchomość nr 24/10. I rokowania na sprzedaż niezabudowanej działki o pow. 0,4107 ha.

GG-72241/ 18-3/ 2006

Ogłoszenie rokowań.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 01.07.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 01.07.2006 roku do 22.07.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 01.07.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bydlino zapisanej w księdze wieczystej Nr 75434.

Lp.---Nr działki--Pow. działki w ha--Cena wywoławcza działki w zł--Zaliczka-w złotych

1. --- 24/10 ------ 0,4107 ------------- 47.399,00 ------------------ 3.821,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Według miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk , część powierzchni działki nr 24/10 w Bydlinie ca 0,2000 ha stanowi teren magazynów i składów, a część powierzchni 0,2107 ha stanowi teren zieleni izolacyjnej.

Na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) zwolnienie z podatku VAT dotyczy sprzedaży terenów nie zabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W świetle wyżej wskazanego przepisu sprzedaży działki nr 24/10 w części tj. 0,2000 ha będzie opodatkowana podatkiem VAT (bo jest przeznaczona pod zabudowę). Natomiast powierzchnia działki 0,2107 ha - (zwolnienie) korzysta z ustawowego zwolnienia zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami prawa.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wymaganej zaliczki z podaniem numeru działki oraz złożenie zgłoszenia.
Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 14 grudnia 2006 roku do kasy tut. Urzędu do godz. 13.00 lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624.
Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Zaliczkę wpłaconą przez zgłaszającego, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym zgłaszającym zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich (odpowiednio) zamknięcia, odwołania, unieważnienia, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego zaliczka przepada.
Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z zapoznaniem się z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Bydlino działka nr 24/10” należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.
Zgłoszenie należy złożyć do dnia 14 grudnia 2006 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię, nazwisko i adres zgłąszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
datę sporządzenia zgłoszenia,
określenie jakiej działki zgłoszenie dotyczy (podać numer działki i miejscowość),
kopię dowodu wpłaty zaliczki,
proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

Uczestnik rokowań winien legitymować się dowodem osobistym, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z rokowań. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności nieruchomości aktem notarialnym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Rokowania odbędą się dnia 21 grudnia 2006 roku o godz. 8.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:40