Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GK-341/40/04 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę infrastruktury technicznej w obszarze Redzikowo - Wieszyno.

GK-341/40/04 Słupsk 10.01.2005r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę infrastruktury technicznej w obszarze Redzikowo - Wieszyno (CPV- 74232200-6)”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę infrastruktury technicznej w obszarze Redzikowo - Wieszyno (główny CPV – 74232200-6) w szczególności:
opracowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej w obszarze Redzikowo - Wieszyno (sieć dróg i chodników, sieć energetyczna, sieć teleinformatyczna, oświetlenie terenu, zagospodarowanie zieleni) wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
świadczenia na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej w obszarze Redzikowo - Wieszyno, prowadzonym w oparciu o opracowanie wskazane w przedmiocie przetargu,
sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5.Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 90 dni licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia tj. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą umożliwiającą wykonywanie usług projektowych,
2)posiadają doświadczenie w zakresie usług stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną usługę dot. wykonania wielobranżowego projektu budowlanego lub wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie co najmniej: budowy dróg i chodników, oświetlenia i sieci energetycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
3)dysponują osobami projektującymi i sprawdzającymi, które:
a)posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia w specjalności:
drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznej.
b)są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
4)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7.Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 1000 zł..
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 56) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 27 styczeń 2004r. o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 styczeń 2004 r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:25