Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. Usługa dot. wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk. GA-341/01/05.

GA-341/01/05 Słupsk 18.01.2005r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę dot. wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk:
- główny CPV – 70100000-2.
- szczegółowy zakres prac jest określony w formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SIWZ.,
- usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
w terminach określonych w formularzu oferty. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą
zgłoszone przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie,
- Wykonawca w przygotowaniu oferty oraz w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami, która reguluje kwestie związane z przedmiotem zamówienia oraz innymi
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5.Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2004, 2003, 2002) usługi dot. wycen nieruchomości, realizowanych:
- przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie,
- dla jednego podmiotu (zleceniodawcy).
2)posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w dziale V, rozdział 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7.Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 2000 zł.
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert:
- cena za usługi grupy 1 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 70%,
- cena za usługi grupy 2 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 30%.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 03 luty 2005r. o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 luty 2005 r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:26