Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GK-341/04/05. Ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk. CPV 66330000-2

SG-341/04/05 Słupsk 16.02.2005 r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk”
CPV 66330000-2
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5.Termin wykonania zamówienia: do 10.03.2008r.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)Nie podlegać wykluczeniu z postępowania zamówień udzielenie zamówienia.
7.Zamawiający nie żąda wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Izabela Kunicka - Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, tel. (056) 669-05-22, kom. 696-095-860, fax (056) 664-47-06 oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21) – UG w Słupsku.
9.Kryterium oceny ofert:
- cena łączna ubezpieczenia 50%
- zaakceptowane klauzule dodatkowe 30%
- oferowane franszyzy i udziały własne 20%
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 03 marzec 2005r. o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 03 marzec 2005r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:37