Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. Znak sprawy GK-341/12/05. usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 900 000 zł.

SG-341/15/05 Słupsk 24.03.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 900 000 zł.”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 30,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługę udzielenia kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 900 000 zł.
1) główny CPV – 66130000-0.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5.Termin wykonania zamówienia: od dnia uruchomienia kredytu do 30 grudnia 2008 roku.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 31 grudnia 2006 r.,
2)wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3)wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
4)wyrażą zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
5)zobowiążą się do uruchomienia kredytu w terminach i transzach określonych w SIWZ,
6)zaoferują jednorazową prowizję bankową od uruchomienia kredytu w wysokości nie przekraczającej 1 % kwoty kredytu.
7.Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 2000 zł.
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Barbara Dykier - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 15) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert:
- % stawki WIBOR 3M – znaczenie 95%,
- jednorazowa prowizja – znaczenie 5 %.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 02 czerwiec 2005r. o godz. 9.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02 czerwiec 2005r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:40