Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na wykonanie: przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krępa. GTBS-341/16/05

GTBS-341/16/05 Słupsk 31.03.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie: przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krępa.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 19/04/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na odcinku A-B o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz na odcinku C-D o nawierzchni betonowej z płyt MEBA i POLBRUKU.
Dane: - długość odcinka A-B 190 mb , powierzchnia:- 898 m2
- długość odcinka C-D 215 mb , powierzchnia – 1041,5 m2
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45233124-4 – drogi dojazdowe
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2005 rok
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. budowy dróg i ulic o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5 000 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę.
7.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski -
tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
8. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
9. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
19 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 kwietnia 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
11.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:44