Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykonanie remontu drogi gminnej od ulicy Portowej do SSSE we Włynkówku. GTBS-341/18/05

GTBS-341/18/05 Słupsk 20.04.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie remontu drogi gminnej od ulicy Portowej do SSSE we Włynkówku.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 09/05/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu drogi gminnej na odcinku od ulicy Portowej do SSSE o nawierzchni z betonu asfaltowego odcinku o długości 185 mb i szerokości 6,0 m.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45233223-8
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2005 rok
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. budowy dróg i ulic o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski -
tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
7. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
8. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
09 maja 2005 r. o godz. 10.00.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 maja 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
10.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:47