Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GA-341/08/05. Usługa wykonania podziału geodezyjnego w miejscowości Bydlino - Gmina Słupsk.

GA-341/08/05 Słupsk 05.05.2005r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę wykonania podziału geodezyjnego w miejscowości Bydlino - Gmina Słupsk”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania podziału geodezyjnego w miejscowości Bydlino - Gmina Słupsk:
- główny CPV – 70100000-2.
- szczegółowy zakres podziału określony jest w SIWZ oraz załączniku graficznym – zał. Nr 6 do SIWZ,
- Wykonawca w przygotowaniu oferty oraz w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziałów nieruchomości, które regulują kwestie związane z przedmiotem zamówienia.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5.Termin wykonania zamówienia: przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2004, 2003, 2002) usługi dot. podziałów geodezyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie,
2)posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7.Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym postępowaniu.
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert:
1) cena – 100%.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 23.05.2005r. o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23.05.2005r. o godz. 13.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:48