Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na wykonanie ulicy osiedlowej o nawierzchni z POLBRUKU w Jezierzycach GTBS-341/20/05

GTBS-341/20/05 Słupsk 09.05.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie: ulicy osiedlowej o nawierzchni z POLBRUKU w Jezierzycach.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 25/05/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu ulicy osiedlowej i nawierzchni typu POLBRUK na powierzchni 747 m2.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45233124-4
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 20 lipca 2005 rok
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. budowy dróg i ulic o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski -
tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
7. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
8. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
25 maja 2005 r. o godz. 10.00.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 maja 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
10.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:50