Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na: wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Głobinie wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Głobinie

Słupsk 18.05.2005r.
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa
w Głobinie
76-200 Słupsk
tel. (0-59) 847-10-50
Inwestor Zastępczy:
Gminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Słupsku
76-200 Słupsk
ul. Sportowa 34
tel. (0-59) 84-28-460
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na: wykonanie: wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Głobinie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 06. 06. 2005r.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Głobino 47.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45421100-5 – wymiana stolarki okiennej
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy.
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. wykonania i montażu stolarki budowlanej PCV o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę.
7.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Danuta Terpiłowska -
tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
8. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
9. Oferty należy składać w sekretariacie GTBS w Słupsku, ul Sportowa 34. Termin składania ofert upływa dnia
10 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 czerwca 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Inwestora Zastępczego - GTBS w Słupsku ul. Sportowa 34.
11.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:51