Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

przebudowa ulicy Miejskiej w Siemianicach GTBS-341/24/05

GTBS-341/24/05 Słupsk 13.07.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie: przebudowy ulicy Miejskiej w Siemianicach.
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 09/09/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej (ulicy Miejskiej) o nawierzchni gruntowej na droge o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Długość odcinka wynosi 1,221 km, powierzchnia 4.945,55 m2.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45.23.31.24-4
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy,
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane dot. budowy ulic każda o wartości niemniej niż cena zadeklarowana w ofercie,
- posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
- dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia w specjalności drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 10 000 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę.
7.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski -
tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
8. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
9. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
09 września 2005 r. o godz. 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 września 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
11.Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:52