Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Słupsku” OU-341/27/05

OU-341/27/05 Słupsk 10.08.2005 r.

U R Z Ą D G M I N Y W S Ł U P S K U
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Słupsku”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 30,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Słupsku.
1) główny CPV: 30231000-7 (poz. CPV: 30213000-5; 30213300-8; 32424000-1; 30233231-9)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty udzielenia zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2004, 2003, 2002) co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie.
7. Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym postępowaniu.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Wojciech Kurczyk - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 20) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert:
- CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 25 sierpień 2005r. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25 sierpień 2005r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:54