Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony poniżej równowartości 60 000 euro. Nr sprawy GK-341/35/05. Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Słupsku.

GK-341/35/05 Słupsk 30.09.2005 r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”
na:

dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Słupsku

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Słupsku:
- główny CPV – 23122100-9.
- wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do dostaw paliwa do Urzędu Gminy w Słupsku
przy ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk,
- dostawy będą realizowane częściowo na zgłoszenie przez Zamawiającego,
- paliwo musi odpowiadać Polskim Normom.
- szacunkowa ilość zapotrzebowania przedmiotu zamówienia wynosi – 20 000 litrów.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej jedną dostawę paliwa opałowego o wartości brutto nie mniejszej cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę.
3) nie podlegają wykluczeniu ustawowemu.
7. Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym postępowaniu.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Józef Duszny - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 23) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert:
- cena – 80%.
- rabat – 20%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2005r., o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2005r., o godz. 13.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:58