Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na remont drogi gminnej od ulicy Portowej do SSSE we Włynkówku. GTBS-341/36/05

GTBS-341/36/05 Słupsk 06.09.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
remont drogi gminnej od ulicy Portowej do SSSE we Włynkówku.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 24/10/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej od ulicy portowej do SSSE we Włynkówku.
Długość odcinka 185 mb, szerokość- 6,0 m.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45.23. 32.23-8
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 15 dni od podpisania umowy,
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane dot. budowy chodników, każda o wartości niemniej niż cena zadeklarowana w ofercie,
 posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia w specjalności drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
6.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski i p. Mariusz
Początko- tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
7. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
8. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
24 października 2005 r. o godz. 10.00.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 października 2005 r. o godz. 10.15. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
10.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:00