Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrzeście GTBS-341/43/05

GTBS-341/43/05 Słupsk 07.11.2005r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
jako ZAMAWIAJĄCY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U.z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wrzeście.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 10 – cena 20,00 zł. w terminie do dnia: 23/11/2005.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzeście.
Długość odcinka 68 mb, szerokość- 3,5 m.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
- główny CPV – 45.23. 32.26-9
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od podpisania umowy,
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane dot. budowy chodników, każda o wartości niemniej niż cena zadeklarowana w ofercie,
 posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia,
 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:
a) posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem
zamówienia w specjalności drogowej
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
6.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Rafał Gzylewski i p. Mariusz
Początko- tel. 0(59) 840-39-81 lub 842-84-69 (wew. 54)
7. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
8. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia
23 listopada 2005 r. o godz. 10.00.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 listopada 2005 r. o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
10.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:07