Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieoraniczony pon. 60 000 euro. GTBS-341/01/06. Wykonanie przebudowy kotłowni na zaplecze higieniczno – sanitarne w Szkole Podstawowej w miejscoewości Wrzeście - Gmina Słupsk.

GTBS-341/01/06 Słupsk 16.01.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie przebudowy kotłowni na zaplecze higieniczno – sanitarne oraz modernizacja pomieszczeń kuchnennych i WC w Szkole Podstawowej we Wrześciu.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10 – cena 150,00 zł.
2. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie przebudowy kotłowni na zaplecze higieniczno – sanitarne w Szkole Podstawowej we Wrześciu. (CPV: 45262700-8 )
- istniejący budynek kotłowni stanowi jednokondygnacyjną, niezależną konstrukcyjnie, oddzieloną dylatacją część budynku szkoły,
- pow. użytkowa przed zmianą 134,37 m²,
- pow. użytkowa po zmianie 131,60 m²,
- pow. zabudowy 161,28 m²,
- wysokość netto w kalenicy stropodachu 3,65 m,
- wysokość netto przy okapie 3,20 m,
- wyposażenie budynku: instalacja wod-kan, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna,
instalacja grzewcza – ( dostawa ciepła w oparciu o istniejącą w szkole kotłownię).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5. Termin wykonania zamówienia: do 11 sierpnia 2006r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w
okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną dot. budowy obiektów o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 3000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 17 luty 2006r., o godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 luty 2006r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:09