Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. GTBS-341/05/06. Rozbudowa sali gimnastycznej szkoły podstawowej w miejscowości Bierkowo – Gmina Słupsk.

GTBS-341/05/06 Słupsk 23.01.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

rozbudowę sali gimnastycznej szkoły podstawowej w miejscowości Bierkowo – Gmina Słupsk

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10 – cena 200,00 zł.
2.Przedmiot przetargu obejmuje rozbudowę istniejącego budynku sali gimnastycznej o dobudowę trybun oraz zaplecza socjalnego. (CPV: 45262800-9; 45210000-2; 45330000-9; 45315100-9). Dane budynku:
pow. zabudowy - 323,04 m2,
pow. Użytkowa - 295,52 m2,
kubatura - 1550,60 m3,
budynek zostanie przebudowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5.Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2006r.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną lub przebudowę o
wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
- są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG w Słupsku. Termin składania ofert upływa dnia 21 marzec 2006r., o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marzec 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:10