Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GK-341/02/06. Wykonanie konserwacji stawu wiejskiego w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk.

GK-341/02/06 Słupsk 24.01.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

wykonanie konserwacji stawu wiejskiego w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 17 – cena 20,00 zł.
2. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie konserwacji stawu wiejskiego w miejscowości Grąsino – Gmina Słupsk (CPV: 45244000-9).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających
4. Termin wykonania zamówienia: do 18.05.2006r.
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę melioracyjno - budowlaną o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia
w branży sanitarnej,
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 500 zł.
7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu w wysokości 5% ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę .
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Józef Duszny - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 23) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 16 luty 2006r. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 luty 2006r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:11