Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. GTBS-341/01/TBS/06 Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem sąsiadującego terenu w miejscowości Siemianice - Gmina Słupsk.

GTBS-341/01/TBS/06 Słupsk 25.01.2006r.

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8403-981 tel./fax.(059) 8429-254
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
Budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem sąsiadującego terenu w miejscowości Siemianice - Gmina Słupsk.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10 – cena 600,00 zł + VAT.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Siemianice – Gmina Słupsk. Budynki o numerach 2, 3 i 4 (CPV:45.21.13.40-4; 45.21.00.00-2; 45.33.00.00-9; 45.31.51.00-9.) Dane każdego z budynków:
1) 12 – rodzinny, 2 – klatkowy, podpiwniczony, 4 - kondygnacyjny (3 kondygnacje
naziemne i piwnica), dach dwuspadowy, realizowany w tradycyjnej technologii udoskonalonej,
2) powierzchnia zabudowy – 300,10 m2 (łącznie 900,30 m2),
3) powierzchnia użytkowa mieszkań – 496,60 m2 (łącznie 1489,80 m2),
4) kubatura – 2953 m3 (8859,00 m3).
Zamówienie obejmuje również wykonanie chodników, parkingów, zieleni i oświetlenia terenu.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy,
3)spełniają warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności - w przypadku oferty łącznej spełnieniem warunku wykazać musi się każdy z podmiotów
występujących w ofercie łącznej,
b) Wykonawcy, którzy w działalności gospodarczej za lata 2004 i 2005 osiągnęli średnioroczny /
średnia arytmetyczna z dwóch lat / obrót finansowy minimum 5mln. zł / słownie: pięć milionów
złotych / - w przypadku oferty łącznej liczona jest suma obrotów wykonawców,
c) Wykonawcy, którzy w działalności gospodarczej za 2005r osiągnęli wskaźnik bieżącej płynności
finansowej w wysokości minimum 1,05 ( aktywa obrotowe / zobowiązań krótkoterminowych) - w
przypadku oferty łącznej spełnieniem warunku wykazać się musi każdy z podmiotów występujących w
ofercie łącznej,
d) Wykonawcy, którzy dysponują kadrą techniczną zdolną do wykonania zamówienia tj. zatrudniają i
zatrudniali w całym 2004 roku co najmniej 40 pracowników na podstawie umów o pracę, w tym co
najmniej 3 osoby z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia budów / kierownik budowy / - w
przypadku oferty łącznej wymagane jest zatrudnienie łączne.
e) Wykonawcy, którzy w ostatnich pięciu latach / 2001r, 2002r, 2003r ,2004r, 2005r / z należytą
starannością wykonali w systemie generalnego wykonawstwa co najmniej trzy inwestycje związane z
budownictwem wielorodzinnym, w tym wybudowali co najmniej 60 mieszkań (o pow. użytkowej min. 25
m2 każde mieszkanie) – liczą się wyłącznie te inwestycje, które w wymienionych latach zakończono
i uzyskano pozwolenie na użytkowanie – w przypadku oferty łącznej liczy się suma wybudowanych
mieszkań w systemie generalnego wykonawstwa przez podmioty występujące w ofercie łącznej.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 50 000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Danuta Terpiłowska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Rafał Gzylewski- tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54).
10. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk w pokoju nr 9, do 21/03/2006 do godz. 09:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego – Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk w pokoju nr 8, dnia 21/03/2006 o godz. 11:00.
13. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:12