Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. Znak sprawy GA-341/13/06. Usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk.

GA-341/13/06 Słupsk 17.02.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Słupsk:
- główny CPV – 70100000-2.
- szczegółowy zakres prac jest określony w formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SIWZ.,
- usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
w terminach wymaganych w formularzu oferty. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą
zgłoszone przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pisemnie.,
- Wykonawca w przygotowaniu oferty oraz w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie Prawo geodezyjne
i kartograficzne, która reguluje kwestie związane z przedmiotem zamówienia.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5.Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1)posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2005, 2004, 2003) usługi dot. wykonywania prac geodezyjnych, realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego:
- przez okres co najmniej 12 miesięcy dla jednego podmiotu (zleceniodawcy),
- o łącznej wartości brutto (w ciągu 3 lat dla różnych podmiotów z warunkiem co najmniej 12
miesięcznej współpracy z każdym z nich) nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie.
2)posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7.Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 2000 zł.
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert:
- cena za usługi grupy 1 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 60%,
- cena za usługi grupy 2 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 10%,
- cena za usługi grupy 3 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 30%.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 06 marzec 2006r. o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 marzec 2006r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:17