Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. OC-341/11/06. Dostawa dwóch samochodów pożarniczych typu lekkiego.

OC-341/11/06. Słupsk 28.02.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

dostawę dwóch samochodów pożarniczych typu lekkiego

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2.Przedmiot przetargu obejmuje dostawę dwóch samochodów pożarniczych typu lekkiego (CPV: 34144210-3) – szczegółowy opis zawiera Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5.Termin wykonania zamówienia: 15 dni od daty udzielenia zamówienia.
6.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz określone w SIWZ w szczególności posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat co najmniej 1 dostawę samochodów pożarniczych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie.
7.Zamawiający żąda wadium w wysokości 500 zł.
8.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Józef Duszny - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 23) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9.Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10.Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 15 marzec 2006r., o godz. 13.00.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 marzec 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
12.Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:22