Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę chodników oraz dróg na terenie Gminy Słu IG-341/14/06

IG-341/14/06 Słupsk 08.03.2006r.

W Ó J T G M I N Y S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę chodników oraz dróg na terenie Gminy Słupsk według podziału na zadania (CPV- 74232200-6)”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10 – cena 25,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na budowę dróg i chodników na terenie Gminy Słupsk (główny CPV – 74232200-6) w szczególności:
– opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej w miejscowościach Włynkówko, Siemianice, Głobino, Krępa, Stanięcino, Strzelinko wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
– świadczenia na każde żądanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie opracowanym w dokumentacji, prowadzonym w oparciu o opracowanie wskazane w przedmiocie przetargu, sprawowania nadzoru autorskiego do czasu wykonania i odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla przedmiotu zamówienia według podziału na poszczególne zadania:
Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi osiedlowej o długości ok. 500 mb na osiedlu domków jednorodzinnych we Włynkówku
Zadanie 2 – opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych o długości ok. 1400 mb przy drodze wojewódzkiej nr 210 w Głobinie,
Zadanie 3 – opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych na terenie zabudowy mieszkaniowej o długości ok. 1400 mb przy drodze powiatowej 1019G w Krepie,
Zadanie 4- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych na terenie zabudowy mieszkaniowej o długości ok. 500 mb przy drodze powiatowej 1168G w Stanięcinie
Zadanie 5 - opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych o długości ok. 2000 mb przy drodze powiatowej 1111G na odcinku Strzelinko- Strzelino.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: 90 dni licząc od daty udzielenia zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia tj. posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą umożliwiającą wykonywanie usług projektowych,
2) posiadają doświadczenie w zakresie usług stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie trzech ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej trzy usługi dot. wykonania wielobranżowego projektu budowlanego lub wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie co najmniej: budowy dróg i chodników, o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
3) dysponują osobami projektującymi i sprawdzającymi, które:
a) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej,
b) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego,
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
8. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
9. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 27 marca 2006r. o godz. 10.00.
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 marca 2006 r. o godz. 10.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:25