Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. RB-341/16/06. Sukcesywna dostawę kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży.

RB-341/16/06 Słupsk 20.03.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” na:

„sukcesywną dostawę kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kostki brukowej (typ. BEHATON) oraz krawężników i obrzeży:
1)główny CPV – 28813100-5.
2)w następującym asortymencie:
a) kostka “Polbruk” szara – gr. 6 cm - 4200 m2,
b) kostka “Polbruk” szara – gr. 8 cm - 300 m2,
c) kostka “Polbruk” czerwona – gr. 6 cm - 2000 m2,
d) kostka “Polbruk” czerwona – gr. 8 cm - 400 m2,
e) obrzeża chodnikowe 75 x 25 x 8 - 2500 mb,
f) krawężniki drogowe 100 x 30 x 15 - 2200 mb,
g) korytka ściekowe typu ciężkiego 60 x 50 x 14 - 200 mb,
3)Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie na plac budowy zlokalizowany w promieniu 15 km
od miasta Słupska.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: dostawy realizowane będą sukcesywnie w okresie od daty rozpoczęcia realizacji umowy do dnia 30 listopada 2006r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności - posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2005, 2004, 2003) co najmniej 3 dostawy przedmiotu zamówienia każda o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 3000 zł.
8.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 3% ceny podanej w ofercie przez wykonawcę.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert:
cena - 100%,
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 04 kwiecień 2006r., o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 04 kwiecień 2006r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:28