Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO. Nr sprawy GA-341/20/06. Usługa dot. wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk.

GA-341/20/06 Słupsk 28.04.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„usługę dot. wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 10,00 zł.
2.Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania wycen nieruchomości na rzecz Gminy Słupsk:
- główny CPV – 70100000-2.
- szczegółowy zakres prac jest określony w formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do SIWZ.,
- usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
w terminach określonych w formularzu oferty. Faktyczne ilości poszczególnych usług będą
zgłoszone przez Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.,
- Wykonawca w przygotowaniu oferty oraz w toku realizacji umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w ustawie o gospodarce
nieruchomościami, która reguluje kwestie związane z przedmiotem zamówienia oraz innymi
przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: przez okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2005, 2004, 2003) usługi dot. wykonywania wycen nieruchomości o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 25 % zadeklarowanej w ofercie.
2) posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w dziale V, rozdział 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości 2000 zł.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert:
- cena za usługi grupy 1 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 70%,
- cena za usługi grupy 2 (zgodnie z formularzem ofertowym) - 30%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 16 maj 2006r. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 maj 2006 r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:32