Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

na opracowanie dokumentacji budowlano – technicznej i wykonawstwo “pod klucz” budowa chodnika IG341/21/06

IG341/21/06 Słupsk 28.04.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

opracowanie dokumentacji budowlano – technicznej i wykonawstwo “pod klucz” budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Włynkówko (CPV- 45233222-1; 74232200-6)

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano – technicznej i wykonawstwo “pod klucz” budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Włynkówko (główny CPV – 45233222-1; 74232200-6) w szczególności:
1) opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Włynkówko wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
2 ) budowa chodnika w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia,
3) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
5. Termin wykonania zamówienia: do 15.10.2006r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane dot. Budowy lub
modernizacji chodników, każda o wartości nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży drogowej,
b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania prac objętych
przed miotem zamówienia w specjalności drogowej, c) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.,
3) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
7. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 2000 zł.
8. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zmówienia.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 54) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 16 maj 2006r. o godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 maja 2006r. o godz. 10.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:33