Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. RB-341/23/06. Wykonanie 7 pełnowymiarowych boisk sportowych z kostki polbruk w miejscowościach Gminy Słupsk: - Warblewo; - Włynkowo; - Strzelinko; - Jezierzyce SHR; - Karżcino, - Wiklino; - Gałęzinowo.

RB-341/23/06. Słupsk 09.05.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

wykonanie 7 pełnowymiarowych boisk sportowych w miejscowościach Gminy Słupsk.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 01 – cena 20,00 zł.
2. Przedmiot przetargu obejmuje wykonanie 7 pełnowymiarowych boisk sportowych z kostki polbruk w miejscowościach Gminy Słupsk (CPV: 45212221-1):
- Warblewo; - Włynkowo; - Strzelinko; - Jezierzyce SHR; - Karżcino, - Wiklino; - Gałęzinowo.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających
4. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2006r.
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 5 ostatnich lat roboty budowlane o podobnym charakterze łącznie o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie,
c) dysponują osobą z uprawnieniami budowlanymi.
d) są ubezpieczeni w zakresie wykonywanej działalności.
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 2000 zł.
7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 25 maja 2006r., o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 maja 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:35