Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro. Nr sprawy GOK-341/2/06. Budowa kotłowni i wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Strzelinie.

GOK-341/2/06 Głobino 15.05.2006 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY SŁUPSK
GŁOBINO 47
76-200 SŁUPSK
tel./fax. (059) 8471-091

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„budowę kotłowni i wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej
i remizie strażackiej w Strzelinie”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultury w Głobinie 47 – cena 20,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni i instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Strzelinie. Główny CPV: 45000000-7 Roboty budowlane (poz. CPV: 45331100-7, 45331110-0).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty udzielenia zamówienia.
5. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 5 ostatnich lat co najmniej 3 roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie,
b) dysponują osobą z uprawnieniami budowlanymi oraz sanitarnymi.
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych).
7. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Sebastian Smolarek – tel. (059) 847-10-91; p. Krzysztof Grabowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 19).
9. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Słupsk, Głobino 47. Termin składania ofert upływa dnia: 30 maja 2006r., o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30 maja 2006r., o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:37