Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. Nr sprawy GA-341/25/06. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo – Gmina Słupsk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXVI/276/200

GA-341/25/06 Słupsk 18.05.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO

realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo – Gmina Słupsk
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXVI/276/2005 z dnia 28 października 2005r. CPV: 74251000-3.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 15,00 zł.
2. Przedmiot przetargu obejmuje sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo – Gmina Słupsk (obszar około 760 ha) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego, Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXVI/276/2005 z dnia 27 października 2005r. Zakres oraz warunki realizacji zamówienia określono w SIWZ. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV: 74251000-3.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2006r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
5.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2005, 2004, 2003) co najmniej jeden uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego o wartości brutto nie mniejszej niż 50% zadeklarowanej ceny w ofercie.
2) posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia (uprawnienia urbanistyczne i branżowe osób, które będą wykonywać zamówienie).
5.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1 muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na załączniku do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (druk ZP-14) zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o treść oferty.
6. Zamawiający żąda wadium w wysokości 1000 zł.
7. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
8. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Ewa Bednarska - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 13) oraz p. Mariusz Początko – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 06 czerwca 2006r. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 czerwca 2006r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
12. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:38