Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pow. 60 000 euro. Nr sprawy - IG-341/30/06. Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino – Gmina Słupsk.

IG-341/30/06 Słupsk 18.05.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax.(059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej powyżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino – Gmina Słupsk

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 8 – cena 100,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bydlino - Gmina Słupsk, wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Główny CPV – 45231300-8.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2006r.
6. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
a) posiadają doświadczenie w zakresie robót stanowiących przedmiot przetargu tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu co najmniej trzy roboty
budowlane dot. budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej każda o wartości brutto
nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę,
b) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
- posiadają uprawnienia zawodowe do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w branżach:
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
- są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.
c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7. Zamawiający żąda wadium w wysokości 5000 zł oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny zadeklarowanej przez Wykonawcę.
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Jacek Filiczkowski - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 56) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
9. Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
10. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 11 lipca 2006r. o godz. 13.00.
11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lipca 2006 r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
12. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 13:39