Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg niograniczony pon. 60 000 euro. Nr sprawy OU-341/38/06. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Słupsku.

OU-341/38/06 Słupsk 19.06.2006r.

U R Z Ą D G M I N Y W S Ł U P S K U
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Słupsku”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsku w pokoju nr 13 – cena 20,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej znajduje sie na stronie Zamawiającego - http://bip.slupsk.tensoft.pl/ - w portalu BIP w menu przetargi w zakładce zamówienia publiczne.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy w Słupsku:
1) główny CPV: 30231200-9 (poz. CPV: 30213000-5; 30213100-6; 30216110-0, 30242100-8).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty udzielenia zamówienia.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności posiadają doświadczenie w zakresie przedmiotu przetargu tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat (2005, 2004, 2003) co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego, z czego każda o wartości brutto nie mniejszej niż zadeklarowana cena w ofercie.
8. Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym postępowaniu.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Wojciech Kurczyk - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 20) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
10. Kryterium oceny ofert:
- CENA – 100%.
11. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 26 czerwiec 2006r. o godz. 13.00.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26 czerwiec 2006r. o godz. 13.15., w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
13. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

W celu skutecznego powiadamiania o zmianach zachodzacych w SIWZ prosimy o powiadamianie Zamawiającego o pobraniu SIWZ z podaniem danych kontaktowych. Ponadto w przypadku jakichkolwiek zmian będą one udostepniane w niniejszym ogłoszeniu (poniżej - dalsza treść) poprzez kolejne uaktualnienia wersji.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 13:55