Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony pon. 60 000 euro. GK-341/36/06. Wykonanie projektów wraz z realizacją – rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Słupsk.

GK-341/36/06 Słupsk 07.07.2006r.

G M I N A S Ł U P S K
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:

„Wykonanie projektów wraz z realizacją – rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Słupsk (CPV- 74232000-4; 45315100-9)”

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w pełnej wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 13 – cena 30,00 zł.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Słupsku pod adresem http://bip.slupsk.tensoft.pl/index.php?gid=73.
3. Przedmiotem zamówienia wykonanie projektów wraz z realizacją – rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Słupsk, w szczególności:
1)opracowania dokumentacji technicznej wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji i każdej jej części składowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości projektu lub dowolnej jego części,
2)uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego, budowa punktów świetlnych w oparciu o dokumentację projektową wskazaną w przedmiocie zamówienia,
3)przeprowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na warunkach określonych w SIWZ,
4)wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2007r.
7.O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie robót budowlanych tj. wykonali w okresie
pięciu ostatnich lat licząc od daty wszczęcia niniejszego przetargu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty w zakresie prac elektrycznych,
każda o wartości nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie,
2) dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, które:
a) posiadają uprawnienia budowlane do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia w
branży elektrycznej,
b) posiadają uprawnienia budowlane do projektowania niezbędne do wykonania prac objętych
przed miotem zamówienia w specjalności elektrycznej,
c) są członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego.,
3) są ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.
8. Zamawiający żąda wadium w niniejszym postępowaniu w wysokości – 3000 zł.
9. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości zmówienia.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Józef Duszny - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 23) oraz p. Mariusz Początko - tel. 0(59) 842-84-69 (wew. 21).
11. Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
12. Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia: 21 lipiec 2006r. o godz. 13.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21 lipiec 2006r. o godz. 13.15.. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku
14. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:03