Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IG-341/43/06

IG-341/43/06 Słupsk 28/.07.2006r.

UWAGA ! DO SIWZ ZOSTAŁY DOŁĄCZONE PYTANIA I ODPOWIEDZI JEDNEGO Z WYKONAWCÓW.

G M I N A S Ł U P S K
reprezentowana przez Wójta Gminy
UL. SPORTOWA 34
76-200 SŁUPSK
tel. (059) 8428-460 tel./fax. (059) 8429-254

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60 000 EURO
realizowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004, Nr 19 poz. 177 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” na:
„DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
( CPV 34121100-2)

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji drukowanej znajduje się do odbioru w budynku Urzędu Gminy w Słupsk w pokoju nr 10
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w wersji elektronicznej dostępna jest na stronie internetowej http://bip.slupsk.tensoft.pl/ w zakładce – przetargi -> zamówienia publiczne.
3) Przedmiot przetargu obejmuje: dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz składania oferty wariantowej.
5) Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2006 r.
6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy w szczególności:
1) posiadają doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonali w okresie 3 ostatnich lat co najmniej 1 dostawę autobusu szkolnego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych o wartości brutto nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie,
2) Wykonawca dysponuje obsługę serwisową z dostępem do punktów obsługi serwisowej w województwie pomorskim.
7) Wadium – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)
8) Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym przetargu.
9) Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – p. Rafał Gzylewski - tel. 0(59) 8428-469 (wew. 54) oraz p. Barbara Dykier – tel. 0(59) 8428-469 (wew. 15).
10) Kryterium oceny ofert: CENA – 100%.
11) Oferty należy składać w sekretariacie UG Słupsk. Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2006r. o godz. 1000.
12) Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 sierpnia 2006r. o godz. 1015. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupsku.
13) Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.
14) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 24-04-2008 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 14:06